ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Mezőgazdaság > Falugazdász
FalugazdászNemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1., Tel.: 52/503-31052/503-31052/503-31052/503-310, 52/485-74952/485-74952/485-74952/485-749; Fax: 52/485-689

Létavértes, Rózsa u. 1-3. - Telefon: +36 52 250- 435


Kattintson a logóra
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2019. augusztus

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E rendelet alapján a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmező vissza nem térítendő - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti - mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése céljából.

Az e rendelet alapján nyújtható támogatás 2019. évre meghatározott keretösszege 600 millió forint.

 A támogatás mértékét a kérelmező tenyészetében lévő méhállományban - a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerinti Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási időszak november 15. napján - nyilvántartott méhcsaládszám alapján kell meghatározni.

 A támogatás összege méhcsaládonként 500 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

c) a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz;

d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

da) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,

db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

dc) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek; valamint

e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a c) és d) pontban foglaltakról, valamint arról, hogy a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély összegű támogatásban részesült a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.

(2) A kérelmező a támogatási időszakra vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem tárgyév július 15. és augusztus 31. között elektronikus úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), az erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatait.

(4) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra - kivéve kamarai meghatalmazásra - vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben rögzített határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

Ökológia célterület fenntartása, ökológia másodvetés
Létavértes és környékén befejeződtek az őszi kalászosok betakarítása. Sok esetben az ökológiai másodvetések az őszi kalászosok tarlójába kerül elvetésre. Azon gazdálkodok, akiket érint ez a dolog, azokat tájékozatjuk, hogy a vetés időpontjától számítva 15 nap áll rendelkezésükre, hogy arra a napra mikor történt a vetés, be tudják jelenteni az agrotechnikát. A bejelentéshez elég, ha csak az őstermelői illetve a kamarai kártyájukat hozzák magukkal. Továbbá azon földterületek helyrajzi számát, blokkazonosítóját, amibe másodvetés került.

Fontos információ!

Azon gazdálkodók figyelmébe ajánlom, az alábbi információt. Akik olyan helyzetben vannak, hogy a őszi kalászosok tarlójába vetett másodvetésükkel nem tudják teljesíteni a ökológia célterületüket.
Nem vehető figyelembe olyan másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés, amely a tárgyév október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között kerül elvetésre. (ökológiai jelentőségű másodvetések esetén a vetési határidő továbbra is október 1-e!)

Az elmúlt időszakban tapasztaltuk a szeszélyes időjárás következményeit. Többször pusztított heves viharok, amik orkánerejű széllel és jégesővel érkeztek. Nagy területekben keletkezett viharkár illetve jégkár. Azon területek, amikben legalább 30%-os kár történt feltétlen be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé. A kárbejelentés, elektronikus úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. Biztosítással rendelkező gazdálkodók, a Biztosítójuk felé is jelezze a káreseményt.

Agrárkár-enyhítési rendszer I. pillér

A kárenyhítési rendszer I. pillér tagsági körének megállapítása az egységes kérelemben bejelentett területadatok alapján (kötelező jelleggel, illetve önkéntes csatlakozás alapján) történik.

1.  Kötelezően csatlakozó tag: minden mezőgazdasági termelő aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:

-      legalább 10 ha szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló terület, vagy

-     legalább 5 ha szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület, vagy

-        legalább 1 ha ültetvényművelésre szolgáló terület, vagy

-       együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra, szántóföldi zöldség és ültetvényművelésre szolgáló terület, vagy

-        együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvényművelésre szolgáló terület.

A fenti feltételek teljesülése esetén a termelő automatikusan az I. pillér tagjává válik. A felületen erre vonatkozó információk jelennek meg, nincs kitöltendő mező.

2.  Önként csatlakozhat: minden mezőgazdasági termelő, aki az egységes kérelmében bejelentett területek alapján kötelezően, vagy 3 éven belül tett csatlakozási nyilatkozata alapján nem tag, de van olyan bejelentett területe, amellyel a kockázatközösség tagjává válhat.

    Az ebbe a csoportba tartozó mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben kell, hogy nyilatkozatot tegyen a csatlakozási szándékáról. A csatlakozást választók hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat. Amennyiben a termelő nem nyújt be a következő évben EK-t, abban az esetben passzív tagja lesz a kockázatközösségnek. Az önkéntesen csatlakozó mezőgazdasági termelők kockázatközösségi tagsága a tárgyévet megelőző év november 1. napjától kezdve fennáll, a hároméves időtartam tehát ekkor kezdődik. 

Amennyiben az önkéntes csatlakozás lehetősége fennáll, kötelezően kitöltendő nyilatkozatban kell dönteni a csatlakozásról.

Zilahi Kristóf és Tótin Zsófia falugazdászokTisztelt Gazdálkodók!                                                                         2019. június

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kamarai Tagságot, hogy a 2019-es tagdíjfizetési időszak június 3-tól július 15-ig tart. Előző évekhez hasonlóan most is segítünk a bevallásban. Az ügyintézéshez kérjük hozzák magukkal az őstermelői igazolványukat, illetve a 2018-as gazdasági évben szerzett árbevételéről; Magyar Államkincstár által folyósított mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások (területalapú; állatalapú )összegéről egy  kimutatást.

A kamarai tagság alapja
Az agrárkamarai tagság keletkezéséről a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról (a továbbiakban: NAK) szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: NAK tv.) rendelkezik (2., 5. és 45. §). Ennek alapján kamarai taggá válnak:
1. Az őstermelők az őstermelői igazolvány kiváltásával;
2. Az egyéni vállalkozók az agrárgazdasági tevékenység nyilvántartásba vételével;
3.A gazdálkodó szervezetek, amennyiben a főtevékenységük agrártevékenység, vagy melléktevékenységként folytatnak agrártevékenységet és egyúttal az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) nyilvántartásában is szerepelnek;
4. A földművesek a földművesként történő nyilvántartásba vétellel;
5. A mezőgazdasági termelőszervezetek a mezőgazdasági termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétellel.
Az agrárgazdasági tevékenységek felsorolását, melyek a NAK tv-ben foglalt esetekben a törvény erejénél fogva kamarai tagságot keletkeztetnek, a törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
Kiemelendő, hogy a NAK tv. értelmében az agrárgazdasági tevékenység tevékenységi körbe való bejegyzése az agrárgazdasági tevékenység folytatásának minősül.
 
A kamarai tagdíjfizetés fő szabályai
Azon tagok, akik a 2019. évben összesen legalább 16 napig és a 2018. évben is összesen legalább 16 napig NAK tagok voltak, tagdíjbevallásra kötelezettek. Azon őstermelőknek, akik a 2019-es évben váltak őstermelővé, de a 2018. év folyamán melléklapos őstermelők voltak, szintén kell bevallást készíteniük.
Ugyanakkor az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében azon tagok, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek, mentesülnek a tárgyévi tagdíjbevallási kötelezettség alól:
1.            a tárgyévet megelőző évben kizárólag őstermelőként voltak a kamara tagjai, és
2.            a megelőző évben őstermelői tevékenységből keletkezett árbevételük a nettó 600.000,- forintot nem haladta meg, és
3.            a tárgyévben nem kívánnak élni tagdíjalapot/árbevételt csökkentő kedvezményekkel, valamint
4.            a tárgyévi tagdíjat 2019. június 30-ig megfizetik.
Azon tagoknak, akik adataink alapján megfelelnek az 1-2) pontoknak, a tavalyi évhez hasonlóan ún. fehér csekket küldtünk, melyen teljesíthetik a tagdíjbefizetésüket. Nem kaptak azonban csekket azon tagok, akiknek az idei tagdíjon kívüli, fennálló tagdíjtartozása eléri az 5.000,- Ft-ot.
 
A tagdíjfizetés alapja
A NAK tagdíj a tárgyévre fizetendő, alapját a tag tárgyévet megelőző lezárt üzleti évének nettó árbevétele alapján kell meghatározni. Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó sávokba (tagdíjfizetési osztályokba) történő besorolás ezen árbevétel alapján történik.
 
Tagdíjfizetési osztályok:
I.   tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II.  tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III. tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
IV. tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
V.  tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
VI. tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
VII.tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft
 
Zilahi Kristóf; Kasza Béla és Tótin Zsófia falugazdászokTisztelt Gazdálkodók!                                                                         2019. április


A falugazdászok idén is segítik a termelőket az EGYSÉGES KÉRELMEK BEADÁSÁBAN.

Április 9-ével kezdődött az egységes kérelmek 2019. évi benyújtási időszaka. Az agrártámogatások hatékony lehívásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) meghatározó szerepe van, minden évben rendre a támogatási kérelmek kétharmadát – mintegy 120 ezer kérelmet – a falugazdászok közreműködésével adják be a gazdák. A kérelmek benyújtásában idén is ingyenes segítséget nyújtanak a falugazdászok. A NAK felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy őstermelői igazolvánnyal vagy kamarai kártyával rövidíthető a kérelem ügyintézési ideje.

Ennek keretében idén már 46 jogcímre lehet támogatási és kifizetési kérelmet benyújtani. Fontos megjegyezni, hogy több jogcím igénylése esetében a vonatkozó előírások és kötelezettségek változtak, erről a kérelem kitöltésekor a NAK szakemberei felvilágosítást adnak az érintett ügyfeleknek.
 
A kérelmeket 2019-ben is csak elektronikus úton, a Magyar Államkincstár erre létrehozott internetes felületén lehet beadni. A kérelmek szankciómentes benyújtására május 15-ig van lehetőség, az ezt követető napokon benyújtott kérelmek esetében munkanaponkénti
1 százalékos támogatáscsökkentés alkalmaznak. A kérelem beküldésére nyitva álló utolsó nap június 11.
 
A május 15-ig beadott kérelmek szankció nélküli módosítása idén május 31. helyett június 2-ig lehetséges, kivételt képeznek ez alól az állatalapú támogatási kérelmek, amelyek változtatása esetén május 15. után már támogatáscsökkenéssel kell számolni.
 
A NAK felhívja a falugazdászok közreműködését igénybe vevő gazdálkodók figyelmét, hogy őstermelői kártyával vagy kamarai kártyával jelentősen gyorsítható az egységes kérelmek benyújtása.
 
Támogatás benyújtásához szükséges dokumentumok: MVH nyilvántartási szám; MVH jelszó; földterületek helyrajzi száma, pontos területnagyság; 2019-es évi vetésszerkezet.
Osztatlan területek esetén térképvázlat.
Zilahi Kristóf; Kasza Béla és Tótin Zsófia falugazdászok


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2019. március

Az őstermelői kártyákat 2019. évben is szükséges felülírni a megváltozott személyes adatokkal (név-, lakcímváltozás, NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítés), illetve minden földterületet érintő változást, értékesíteni kívánt termékek körét és mennyiségét illetően. A változást évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni.

A 2016-ban kiadott Őstermelői igazolványok 2020.12.31-ig hatályosak, de csak 2018.12.31-ig érvényesek. További két évre 2019 – 2020 -as évekre lehetőségük van a termelőknek érvényesíteni az igazolványokat. Érvényesítés határideje március 20.

Kérek mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden esetben hozza magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.

 

Nitrát adatszolgáltatás

A 2018. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2019 januárjától március 31-ig kell teljesíteni. Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus benyújtás -> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni! Adatszolgáltatáshoz a területek helyrajzi száma, blokkazonosítója, előző évben termesztett növények listája, és a kijuttatott N hatóanyag mennyisége szükséges.

 

80 órás növényvédelmi alaptanfolyam „Zöldkönyves”

A tanfolyam díja 70.560 Ft, melynek 90%-a a támogatott, így a részt vevőknek 7056 Ft- ot kell kifizetni. (Nem kell előfinanszírozni a teljes díjat, hanem valóban csak ennyit kell kifizetni).
Kik vehetnek részt, kik jogosultak részt venni a képzésen?
Csak MVH regisztrációs számmal (ügyfél azonosítóval) rendelkező természetes személlyel köthető felnőttképzési szerződés. Az adott személy lehet mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó vagy élelmiszer-feldolgozó.
-             őstermelő
-             családi gazdaság
-             erdőgazdálkodó természetes személy
-             agrártevékenységet végző vállalkozás (cég/egyéni vállalkozó) Cég vezető tisztségviselője részt vehet, alkalmazottja csak munkáltatói igazolással delegálható a tanfolyamra.
Jelentkezéshez szükséges iratok:
-             a 8 általános végzettséget igazoló dokumentum,
-             érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
-             orvosi alkalmassági igazolás (a vizsgára legkésőbb hozni kell)
-             a 18. életév betöltése.
Jelentkezni a falugazdász irodában lehet.

Zilahi Kristóf és Kasza Béla falugazdászok
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2018. december

Az őstermelői kártyákat 2019. évben is szükséges felülírni a megváltozott személyes adatokkal (név-, lakcímváltozás, NAV-nál bejelentett tevékenységi kör bővítés), illetve minden földterületet érintő változást, értékesíteni kívánt termékek körét és mennyiségét illetően. A változást évente egyszer, június 15-ig kell bejelenteni. A 2016-ban kiadott Őstermelői igazolványok 2020.12.31-ig hatályosak, de csak 2018.12.31-ig érvényesek. További két évre 2019 2020-as évekre lehetőségük van a termelőknek érvényesíteni az igazolványokat. Kérek mindenkit, hogy őstermelői kártyáját minden esetben hozza magával, az ügyintézési idő csökkentése érdekében.

Nitrát adatszolgáltatás

A 2018. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2019 januárjától március 31-ig kell teljesíteni. Benyújtás: elektronikusan - ÁNYK program + Ügyfélkapus benyújtás -> visszaigazoló levél érkezik. A beküldött adatlap másolatát 5 évig meg kell őrizni!

A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, valamint a meglévő ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) szabályozza. 2018. január 1-jétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére valamint a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások.

A Tftv. előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. A kataszter közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.

A bejelentési kötelezettség az ültetvény használójára vonatkozik. Az ültetvénnyel kapcsolatos adatokat a telepítési hatóság által rendszeresített 2. számú adatlap kitöltésével (amely itt érhető el) lehet benyújtani a területileg illetékes telepítési hatósághoz (a megyeszékhely szerinti járási hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége). A 2. számú adatlap kitöltésén kívül más dokumentum benyújtására nincs szükség. A bejelentés illetékmentes.

A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság (a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége) a helyszínen ellenőrizheti.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása 20 000 - 50 000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után (a Tftv. 64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján).

Benyújtandó:

HBM Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14., Postafiók: 4002 Db. Pf. 131

vagy ügyfélkapun, cégkapun keresztül az https://epapir.gov.hu/felületen

2018. december 27-én és 28-án az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamennyi megyei igazgatóságán és a helyi falugazdász (TISZ)-irodákban is. December 21-ig a megszokott nyitva tartással várjuk Önöket, keressenek bennünket bizalommal.

Kellemes ünnepeket kívánunk.

Zilahi Kristóf és Kasza Béla falugazdászok


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2018. október

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerint szója, lóbab, édes csillagfürt termesztése esetén 1 t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2 t/ha minimális hozamot igazoltan elér. 2018-től már nem kell hozamigazolást benyújtani a Kincstár részére a szemes fehérjetakarmány-növényt termelőknek, viszont helyszíni ellenőrzéskor be kell tudni mutatni azokat a dokumentumokat, amelyekkel a hozam igazolható. Ha a minimális hozamigény nem teljesül, akkor elektronikusan nyilatkozatot kell tenni a Kincstár részére november 30-ig. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a falugazdászai közreműködésével 2018. október 22-ig felmérést végez a magántulajdonban, gazdálkodói fenntartásban lévő harmadlagos vízgazdálkodási művekről.

A feladat végrehajtása során a falugazdászok felkeresik a kamara azon tagjait, akik az elmúlt öt évben legalább egyszer öntözték a területüket. A szakemberek azt mérik fel az érintett tagok körében, hogy van-e a tulajdonukban, vagy tudnak-e a használatukban lévő területen olyan külterületi, rendeltetésük szerint üzemi, táblaszintű mezőgazdasági vízellátást, vízkárelhárítási, vízerő-hasznosítási feladatokat ellátó művekről (csatornák, szivattyúk, átemelők, stb.), amelyek magántulajdonban és fenntartásban vannak vagy voltak valamikor. 

Október hónapban az Államkincstár felszólító végzést küldés az érintett gazdák részére, amennyiben az egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, táblaátfedés, területi ráfedés. Az adategyeztetésre a végzés átvételét követő naptól 8 naptári nap áll majd rendelkezésre, melyet kizárólag elektronikus úton, az erre kialakított MÁK felületen lehet elvégezni. Az adategyeztetési feladat lebonyolításában a NAK falugazdászai ügyfeleiket keresni fogják. Aki nem falugazdász segítségével nyújtotta be az egységes kérelmét, annak javasoljuk esetleges meghatalmazottjának vagy saját ügyfélkapujának figyelemmel követését!

Kérjük a falugazdász irodába ügyintézésre érkező gazdálkodóinkat, hogy KAMARAI -  vagy ŐSTERMELŐI KÁRTYÁJÁT mindig hozza magával, a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében!

Kárándi Orsolya NAK falugazdásza


Tisztelt Gazdálkodók!                                                                         2018. szeptember

Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
o       a főnövény betakarítási időpontját, valamint
o       a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;
o       illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.
Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Az utóbbi időszakban az ökológiai másodvetésekben nagymértékű gyomosodás jelentkezett. A védekezést oly módon kell végrehajtani, hogy bizonyítható maradjon az EFA-elem kialakítása és annak fenntartása.
Így ha a gyomosodás a fenntartási időszak alatt olyan mértékű, hogy az beavatkozást igényel, illetve veszélyes gyomnövény jelenik meg a területen, akkor a mechanikai gyomszabályozást – kaszálást vagy szárzúzást – úgy kell elvégezni, hogy a másodvetésként termesztett növény még felismerhető állapotban maradjon. Ezáltal válik biztosítottá, hogy a helyszíni ellenőrzés során a növényállományt elfogadják, mint EFA ökológiai jelentőségű másodvetést.

Az 50/2008 (IV.24.) FVM rendelet szerint fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után.
A talaj takarása, fedése adott időszakban lehetséges: őszi kultúra vetésével, másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett. Azonban fontos, hogy a talajt óvjuk, védjük szabályozva a hőmérsékletét, javítva vízháztartását, csökkentve az eróziót.
 
A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel.
-    Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett.

 Kárándi Orsolya NAK falugazdász
Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. augusztus

A tagdíjfizetési határidő 2018. augusztus 15-e.

Késedelmes bevallás benyújtására 2018. július 31-ig volt, míg a benyújtott bevallások önrevíziójára 2018. szeptember 15-ig van lehetőség. Azon tagdíjbevallásra kötelezett tagok esetében, akik ez utóbbi határidőig sem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, a NAK a NAV-tól kapott adatok alapján állapítja meg a fizetendő tagdíj összegét, s egyúttal 20%-os mulasztási pótlék is előírásra kerül.
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
-       a főnövény betakarítási időpontját, valamint
-       a tényleges vetési időpontot, a vetett növények megnevezését a vetést követő 15 napon belül;
-      illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.
Az tervezett ökológiai másodvetést tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra  EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Kérünk minden gazdálkodót, hogy a bejelentésekhez, bármilyen kamarai ügyintézéshez hozzák magukkal őstermelői- vagy új kamarai kártyájukat a gyorsabb ügyintézés céljából.
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (régi nevén MVH) megkezdte a termeléshez kötött támogatások helyszíni ellenőrzését. Legtöbb esetben zöldség- illetve szálas fehérjenövény támogatásokat ellenőriznek, melyhez a 9/2015 (III. 13) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót, illetve a szaporítóanyag igazolást kérik. Torma esetében az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg kitöltött 3 oldalas gazdálkodási naplót kérik; paprika, káposzta, karfiol, zöldségek, dinnye, stb. esetében pedig a szaporítóanyagról (vetőmag, palánta) kapott számlát is be kell tudni mutatni.  
 
Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Hajdúsági Expo 2018. augusztus 10-12. között Hajdúböszörményben. A rendezvényen az első napon a Kelet-magyarországi Agrárfórumra kerül sor, továbbá traktorkarnevál- Ipari, Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Erdészeti Gépkiállítás és Termékbemutató - Európai Traktorhúzó Kupa - Husqvarna Fakitermelő Verseny várják az érdeklődőket. A rendezvény teljes ideje alatt a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete a sportcsarnokban kialakított 100 nm-es standon várja tagjait, partnereit.
 
2018. augusztus 17-20-ig nyitja meg kapuit a Farmer – Expo és a HORTICO  Kertészeti Szakkiállítás. Több száz kiállító, számtalan kiállított termék, várhatóan legalább 30.000 fő látogató, innováció és termékdíjak, szakmai- és közönségprogramok, mindez négy nap eseményeire felfűzve. A megnyitó keretében a NAK Agrárminiszteri fórumot szervez, melyre tisztelettel várjuk tagjainkat, a fórumon részt vevő tagjainknak a nyitónapra szóló kiállítás belépőt biztosítunk. Továbbá 4 napon keresztül várjuk tagjainkat a Sportcsarnokban a NAK közösségi standján. További információkért keressék a NAK falugazdászait.

Kárándi Orsolya NAK falugazdász

Tisztelt Gazdálkodók!                                                                               2018. július

Az idei tagdíjbevallási és befizetési határidők:
•   önbevallás: 2018.06.01 – 2018.07.02 LEZÁRULT!
•   késedelmes bevallás: 2018.07.03 – 2018.07.31 +10% késedelmi pótlék
•   tagdíjfizetési határidő: 2018.08.15 a NAK 11749008-20190244 számú bankszámlájára vagy a bevallás során igényelt csekken
•   önbevallás önrevíziója: 2018.07.03 – 2018.09.15
 
Tagdíjfizetési osztályok:
I.       tagdíjfizetési osztály 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft
II.      tagdíjfizetési osztály 10 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft
III.     tagdíjfizetési osztály 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft
IV.     tagdíjfizetési osztály 150 millió Ft tagdíjalapig 150.000 Ft
V.      tagdíjfizetési osztály 400 millió Ft tagdíjalapig 400.000 Ft
VI.     tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft
VII.    tagdíjfizetési osztály 750 millió Ft tagdíjalap felett 1.000.000 Ft
A tagdíjbevallás a tag e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető meg. Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van szükség. A kamarai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő leveleken.
 
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről a Kincstár július 15-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt, aki a hozzájárulás összegét szeptember 15-ig beérkezőleg köteles maradéktalanul megfizetni. Továbbra is fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg Kincstárhoz történő beérkezésére. A kárenyhítési hozzájárulás befizetésének elmaradása vagy a határidőn túli befizetés a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi, függetlenül attól, hogy a termelő használatában levő termőföldön található növénykultúra igazoltan károsult-e, vagy sem!
Az éves kárenyhítési hozzájárulás mértéke:
– ültetvényművelésre szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;
– szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló terület esetén 3000 Ft/ha;
– egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló terület esetén 1000 Ft/ha.
 
Azon termelők, akik az egységes kérelem keretében másodvetést jelentettek be, úgy a másodvetéssel érintett területek vonatkozásában
o  a főnövény betakarítási időpontját, valamint
o  a tényleges vetési időpontot a vetést követő 15 napon belül;
o  illetve a tényleges betakarítási/beforgatási időpontját, a megvalósulást követő 15 napon belül kell bejelenteni az EK felületén.

Az ökológiai másodvetés tervezett időpontját tárgyév október 1. napjáig kell megtenni, valamint fontos, hogy a másodvetésnek legalább 60 napig kell lennie az adott területen ahhoz, hogy elfogadható legyen ökológiai másodvetésként. Ellenkező esetben nem számolható el adott kultúra EFA-ként, illetve a diverzifikációban sem.
 
Parlagfű:
Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kiszabható növényvédelmi bírság mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet!
 
Pontosítás történt a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiban.
A minimális talajborításra vonatkozó előírásoknál pontosításra került a tarló fenntartására való kötelezés esete, miszerint a tarló szeptember 30-ig történő fenntartásától a nitrátérzékeny területeken a következő esetben el lehet térni: Tavaszi vetésű kultúrák esetében a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák szeptember 1-től elvégezhetők.
A rendelet mellékletében a vetésváltásra vonatkozó követelmények pontosításra kerültek az alábbi szövegezéssel.
-    ö nmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
-    egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmag célra termesztett hibridkukorica sem megengedett;
-    egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett.
 
Kárándi Orsolya NAK falugazdásza