ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation Links
További hírek innen: Pályázatok
Létavértes Városi Önkormányzat pályázati kiírása helyi civil szervezetek részére

 

2020. évi pályázati kiírás
 a létavértesi civil szervezetek részére
 
1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele
            Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A.)    Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.)   Kapcsolódás városi rendezvények szervezéséhez (pl: Szüreti nap, Advent, Városnap)
C.)   Helyi nevezetességek, hagyományok, népi kulturális értékek ápolása, bemutatása,
D.)   Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése
E.)    Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek javítása, karbantartása)
F.)    A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős tevékenységek, programok segítése
 
2. Rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat költségvetésében elkülönített keretösszeg 1.000. 000 forint
3. Támogatottak köre: Pályázatot nyújthatnak be az 1989. évi II. tv (3-21.§) előírásainak megfelelő társadalmi szervezetek (kivétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyházak), az 1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó közhasznú szervezetek, akik:
a.)      a bíróságon 2015. január 1 előtt bejegyzésre kerültek,
b.)     az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik tevékenységüket,
c.)       hiánytalanul elszámoltak az önkormányzati támogatással, és kifogás az elbírálás
         időpontjáig nem merült fel,
4. Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.
A pályázónak 2020. január 1. - december 31. közötti időszakra, az alapító okiratában meghatározott célok érdekében szervezett programok megvalósítására, illetve a programokkal összefüggő anyagok beszerzésére igényelhető támogatás.
5. KIZÁRÓLAG HELYBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOKRA ADHATÓ BE PÁLYÁZAT
A támogatás igénylésének és felhasználásának feltételeit a 2/2015.(I.27.)Ör. számú rendelet szabályozza:
7.§ (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik. Amennyiben módosítani szükséges a megállapodást felhasználási cél tekintetében, írásos kérelem benyújtása szükséges a Művelődési Bizottság felé.
 (2) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján kifejezetten rendelkezik.
(3) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások legfeljebb 30%-ig teljesíthetők.
(4) Működési célra nyújtott támogatásból 100.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be, 100.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztésre nyújtott támogatásból szerezhető be.
A megvalósított programoknál támogatóként meg kell nevezni, fel kell tüntetni a Létavértes Városi Önkormányzatot.
6. Támogatási igénylőlap: letölthető a
www.letavertes.hu
oldalról
7. Pályázat benyújtása: A géppel írt pályázati adatlapot csak személyesen lehet benyújtani zárt borítékban egy eredeti példányban Polgármesteri Hivatal I. emelet 15. irodában, mely az átvétel után iktatásra kerül.
Határidő: 2020. április 22-én 16 óráig
 
8. Elbírálás:
Csak az olvashatóan kitöltött, határidőre benyújtott, a kötelező mellékleteket tartalmazó, támogatási igénylőlapon beadott pályázatok kerülnek elbírálásra. A Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján a támogatások odaítéléséről a képviselőtestület dönt.
2020. április 30-i ülésén.
9. Pályázók értesítése:
A döntésről a pályázók 7 napon belül írásos értesítést kapnak.
A pályázati döntés megjelenik a Létavértesi Hírekben és a
www.letavertes.hu
honlapon.
10. Megállapodás kötés: A döntésről szóló értesítőlevelek tartalmazzák a megállapodás kötés feltételeit, az ahhoz szükséges dokumentumokat és az aláírás módját, határidejét.
11. Támogatás folyósítása: szerződésben rögzítettek szerint
12. Elszámolás, ellenőrzés: A kedvezményezettek a támogatási megállapodás és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.
Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Létavértes Város Önkormányzata ………………..sz. támogatási megállapodás terhére ………………..Ft összegben záradékkal ellátva, a fénymásolat a pályázatért felelős személy aláírásával, bélyegzőjével  hitelesítve  nyújthatók be. Elszámolás benyújtásának határideje: 2021. január 31.
Támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni. A bizonylatok 2020. január 1- és 2020. december 31 közötti kifizetésekről szólhatnak. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Művelődési Bizottság, a pénzügyi elszámolásról a Pénzügyi Bizottság dönt, melyről az elszámolást követő 30 napon belül értesíti a pályázót. Elszámoláshoz szükséges mellékletek a
www.letavertes.hu
honlapon lesznek elérhetők.
További információk:                         Vályiné Pápai Viola- Művelődési Bizottság elnöke –telefon: 30/5879390
                                                                Jenei Tamara – titkársági ügyintéző - 52/585-055 e-mail:titkarsag@letavertesph.hu
 
(Lásd továbbá: Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2015. (I.27.) számú önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről)