ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Okmányok > Gépjármű okmányok
Gépjármű okmányok
Vezetői engedélyt - a jogszabályban foglalt kivételekkel - csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Ki veheti igénybe?

Vezetői engedélyt - a jogszabályban foglalt kivételekkel - csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

Nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.

A nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

Jogosítványt az kaphat, aki

 • betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év);

 • a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet;

 • sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a műszaki, a rutin és a forgalmi vizsgát;

 • rendelkezik az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegélynyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott);

 • a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas;

 • az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel;

 • az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel.

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlan, ezért nem kaphat járművezetésre jogosító okmányt:

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig (kivéve az alábbi eseteket: a legfeljebb hat hónapra kiszabott jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától való eltiltást, ebben az esetben az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetői engedély állítható ki; a meghatározott kategóriára vagy járműfajtára kiterjedő eltiltást, ekkor az okmányiroda a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki; valamely nemzetközi vagy nemzeti kategória alá eső járműre kiterjedő eltiltást, ekkor a vezetői engedélyben kóddal jelölik, hogy mit nem vezethet a jogosítvány tulajdonosa);

 • akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára;

 • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,

 • akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,

 • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,

 • akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

A vezetői engedély a személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas, de ez nem jelenti azt, hogy ennek birtokában vezethetünk is.

Eljárás tárgya:

Az első vezetői engedély kiadására, vagy az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, és a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet az okmányirodában, személyesen lehet benyújtani. Elektronikus úton is be lehet jelenteni a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését, és kezdeményezhető annak pótlása. Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén - az okmányazonosító adat kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal állítják ki a vezetői engedélyt.

Elektronikus úton is kezdeményezhető továbbá a 2001. január 1-je után kiadott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély cseréje, feltéve, ha az új egészségi alkalmassági érvényességi idő lejártának időpontja a csere alapjául szolgáló vezetői engedély 4. b) pontjában meghatározott érvényességi időn belül esik. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetői engedély cseréje esetén - az okmányazonosító és kategória érvényességi adat kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal állítják ki az új vezetői engedélyt.

Az okmányiroda a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba). A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról fényképet készítenek.

Szükséges dokumentumok:

 • Új, kezdő vezetői engedély esetén a kérelemhez csatolni kell:

  • az egészségügyi alkalmassági véleményt,

  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

 • Csere, illetve új kategória megszerzése esetén a kérelemhez csatolni kell:

  • a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt,

  • az egészségügyi alkalmassági véleményt,

  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

 • Pótlás esetén a kérelemhez csatolni kell:

  • a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

 • PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a kérelemhez csatolni kell a PÁV határozatot. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása esetén a kérelemhez csatolni kell:

  • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, és annak hiteles fordítását,

  • a jogszabályban meghatározott esetben az egészségügyi alkalmassági véleményt

  • a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

Az ügyintézés során be kell mutatni:

 • a személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolványt, útlevelet),

 • a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

 • külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

 • az új, kezdő vezetői engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.

A vezetői engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes okmányiroda a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának megsemmisítésre megküldi.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu