ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Menyhárt Károly

Menyhárt Károly
polgármester

Cím: Létavértes, Nap utca 10.
Email: karoly.menyhart64(kukac)gmail.com

Rövid életrajz:

1964-ben született, építőgépész üzemmérnöki diplomája van.
1986 óta dolgozik az államigazgatásban. 1996-ban elvégezte az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakát.

1996-tól 2003-ig az önkormányzat aljegyzője, ezt követően 2006. októberéig jegyzője. Negyedik ciklusban polgármester. 
 Nős, két gyermek édesapja.


POLGÁRMESTER SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE
(2019. október 24.)

 

Immár negyedik alkalommal, a székfoglaló beszédet Gróf Teleki Pál idézetével kezdem, mely így hangzik:
 
„Mi sokfélék vagyunk. Talán azért mert a magyar nagyon tehetséges nemzet.
Ne pazaroljuk ezt a tehetséget egymás ellen, hiábavaló dolgokra”
                                                                                                  (gróf Teleki Pá)
Kedves Jelenlevők!
Hölgyeim és Uraim!

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Önöket a 2019/2024 évek önkormányzati ciklusára választott képviselőtestület alakuló ülésén.

Külön megbecsüléssel köszöntöm megválasztott Képviselőtársaimat.
Mint mindannyian tudják ez a választás merőben más volt az eddigiektől. Saját magunkon kellett megtapasztalnunk országos közhangulat káros hatásait. Azok az eredmények is olykor vita tárgyát képezték, amelyek egyébként az elmúlt tizenhárom év távlatában Létavértesen tényként tarthatók számon. Remélem ez a szemlélet megszűnt és végérvényesen elfelejtődött a választást követően, már csak a zökkenőmentes együttműködés okán.
Mindezek mellett mégis kivételesnek tartom azt az eredményt, amely szerint a jelenlevők – természetesen magamat is beleértve – állva maradtunk és ma - a törvény által biztosított időn belül- megalakíthatjuk városunk helyi önkormányzatát. Ehhez a választási eredményhez minden képviselőtársamnak gratulálok. Egyben nagy tisztelettel köszönöm meg minden támogatónknak a jó szívvel adott szavazatát.

Ezzel együtt azt gondolom különösen figyelemre méltó, hogy a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai, a Helyi Választási Iroda vezetője és munkatársai a felfokozott hangulatban, olyan munkát végeztek, aminek a jogszerűsége, szakszerűsége és lebonyolítása miatt az eredménye vitathatatlan. A választás helyi szereplői is a jelentősen bővített szavazatszámláló bizottságokban ugyanilyen szemlélettel végezték a feladatokat
Ezért a mai nap egyben alkalom is arra és különösen fontos momentum, hogy ezért a munkáért, türelemért mindannyiunk nevében köszönetet mondjak.
 
Ettől az időtől azonban számon kérhetőek vagyunk és pontosan a felfokozott választási periódus miatt még inkább meg kell felelnünk az elvárásoknak.
A Kormányzati intézkedések az állami illetve közszféra újragondolása - gazdasági mutatók stabilabbá tétele céljából - már talán a vége fele tart, azonban még mindig lehetnek olyan hozadékai, melyek markánsan érinthetik az önkormányzatot, mint a helyi közügyek letéteményesét. Az egyes szegmensek közül az oktatás az egészségügy és a szociális - esetlegesen a közigazgatás bizonyos átrendeződése még mindig várható. Az állami hitelátvállalás és az egyes kötelező feladatok normáinak emelése már egy idő óta könnyebbé tette a gazdálkodásunkat annak ellenére, hogy az adóbevételeink egy része elvonásra került. A közszolgáltatók átalakítása (kommunális hulladékszállítás, vízi közmű üzemeltetők átrendeződése) illetve az állami energiaszolgáltatók (áram és gáz közmű rendszerek) belépésére is oda kellett figyelnünk. Ez nem szorosan a mi feladatunk, de fel kell készülnünk, hogy a helyi rendszert érintő jogalkalmazásban beálló változások minél zökkenőmentesebbek legyenek. Ezek között vélhetően már nem lehet a járási lehatárolás változtatását kezdeményezni, de a helyi és saját feladatellátásunk teljességének és a térségközponti funkciók megőrzése okán figyelni kell erre. A volt rendőrség épületében kialakított kormányablak átadásával a központi igazgatási funkciók egyelőre megoldottak, azonban a modern ügyintézés egyre inkább az informatikára és nem az ügyfél-ügyintéző kapcsolatára hagyatkozik.

Meggyőződésem, hogy a közszolgáltatásainkat továbbra is fenn tudjuk tartani.  Meg kell vizsgálnunk a gazdálkodás segítése miatt kivitelezést igénylő egyes feladatokra valamilyen gazdasági társasági forma létrehozását, ezzel összefüggésben szakmai állományi létszám növelését is.
Amire most vállalkoztunk az a 2014/2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak végét jelenti, ezért vélhetően új átstrukturált tenderek íródnak ki és arányaiban több hazai fejlesztési forrás lesz pályázható, amelyek által együttműködést és összefogást igénylő nehéz öt évünk lesz.  A határon átnyúló uniós forráselosztás rendszere továbbra is megmarad.

Az is ismeretes előttünk, hogy az ezen fejlesztési célokhoz elkészült vagy készülő fejlesztési alapok operatív programjai különösen pontos munkát és a pályázatok megfelelő előkészítettségét feltételezik. Sok programra készülünk. Olyanra, ami a város számára fontos és jelentős beruházás kiemelt kormányzati projekt keretében, amelyekhez az Országos Területfejlesztési Tervhez előkészített projektjavaslat van beadva. Olyanra, ami Hajdú-Bihar Megye Önkormányzati alapjához kerülhet, ehhez is dolgoztunk ki a Megyei Területfejlesztési Programhoz javaslatokat. Mindezek változtatásakor hallatni kell a hangunkat a város haladásáért. Agglomerációs Térség kialakításával folyamatos a párbeszéd Debrecen Város Önkormányzatával is. Várunk további pályázati lehetőségeket a LEADER alapok feltöltésével és az Európa-Kapu Európai Területi Együttműködési Csoportosulás új forrásallokálására előirányzott keretből. Az utóbbi források a helyi kis és középvállalkozások számára eddig és ezután is jelentenek lehetőséget, amihez feltétlen támogatásunkkal kell segíteni mindenkinek nemcsak a modernizáció, hanem a minél több munkahelyteremtés- és megőrzés okán. 

Ezek felhasználását, az operatív programokat és más kiírások többé-kevésbé újragondolt pályázati struktúráinak keretei között adoptálhatjuk településünkre az abban megfogalmazott prioritások szerint, világos és hatékony elvek mentén felhasználva - mint az előző ciklusokban is tettük.
Ezen felhasználási alapelvek megfelelő szabályozási környezettel alkalmasak lehetnek arra, hogy esetlegesen munkahelyeket teremtsünk mi magunk is bár ez elsősorban nem az önkormányzat dolga.
Bízom abban, hogy ehhez segítségül a korábban is hangoztatott területi felzárkóztatás szintén irányadó lesz és az Észak-alföldi Régió illetve Hajdú-Bihar megye különösen a határ melletti térség kiemelten támogatott területek között maradhatnak.
Mindezeket figyelembe véve egyértelmű számomra, hogy az első egy-két év a nyertes pályázataink befejezésének időszaka lesz. Különösen fontos, hogy az ott megfogalmazott célok teljességgel megvalósuljanak. Arra kell koncentrálnunk, hogy a kötelező feladatok ellátása az intézményeink biztonságos működtetése mellett további előkészítés után a sorban levő nagyobb léptékű pályázatainkat is jó eséllyel adhassuk be. A tervek legyenek pontosak a beadásukhoz, reális, tartható, átgondolt ütemezés legyen a megvalósításukhoz.

 

 A jövőben így elérendő céloknak az alábbiaknak kell lenni:

Ø                 A szennyvíz- csatornahálózat teljes kiépítését befejezni a próbaüzemet és a közterületek helyreállíttatását minél tökéletesebben elvégezni
Ø                  A termálvíz hasznosítás érdekében az energetikai beruházást 2020.március végéig befejezni, általa az intézmény fűtési költségében jelentős megtakarítást elérni.
Ø                 A vértesi településrészen az ipari terület infrastruktúrájának teljes kiépítését a vízjogi létesítési engedély szerint mielőbb közbeszereztetni, megvalósítani a rendelkezésre álló forrásból, utána a beruházók betelepítésének ösztönzése.
Ø               A Napközi Konyha korszerűsítését, felújítását az ebédlő bővítését az utcai járdáig és az udvar felé 250-300 férőhelyig és a technológia modernizálását szorgalmazni. (tervek elkészültek, azok módosítása folyamatban)
Ø                  A piaci Vásárcsarnok elkészítése, korszerű árusítóhelyekkel, kiszolgáló helyiségekkel szintén pályázat útján. (tervek elkészültek)
Ø                 Az ingatlanpiac fellendülésével a lakópark telkeinek közmű ellátási programja a tulajdonos egyházakkal együttműködve, az ingatlanok értékesítésének ösztönzése.
Ø                 A települési út és járda program keretében folyamatos kátyúzás mellett ütemezéssel járdaépítés, pályázattal teljes burkolás a szennyvíz programban nem érintett utcákban.
Ø                 Belvízelvezető árkok folyamatos karbantartása, rekonstrukciója, burkolása, műtárgyak elhelyezése.
Ø                 A jelenleg is folyó önkormányzat számára hasznos felnőttképzési lehetőségek erősítése.
Ø                 A Városi Művelődési Ház bővítése előcsarnokkal, galériával az elkészült tervek szerint pályázat útján.
Ø                 Sporttelepi tornacsarnok korszerűsítése, bővítése pályázattal.
Ø                 Roncsolt, gondozatlan területek feltöltésével, hasznosításával a zöldövezeti városrészek növelése. Ezzel együtt a kis és nagy-sziget rendezési terv szerinti – strand, szabadidő és idegenforgalmi illetve zöldterület részletes szabályozási tervének elkészítése a termál program kútkönyveinek adattartalma és a vízminőség függvényében.
Ø                 A vértesi Csillag utcai terület rekonstrukciója vizes élőhelyként tanösvény kialakítása pályázattal.
Ø                 Külterületi feltáró utak folyamatos karbantartása, esetlegesen szilárd burkolatú kiépítése pályázattal és a tulajdonosi közösségek bevonásával.
Ø                 Vállalkozók, őstermelők részére kiírt pályázatokról a tájékoztatást tovább folytatjuk, a pályázatok megvalósításában, tanácsadásban a közreműködő szervezetek bevonásával.
Ø                 Az Egyházakkal történő jó együttműködés megőrzése, erősítése. Továbbra is szeretnénk segítséget nyújtani a pályázatokhoz, rendezvényekhez.
Ø                 Nemzetiségi Önkormányzatok, civil szervezetek működési támogatása, pályázati tájékoztatása, kapcsolattartás a képviselőikkel.
Ø                 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása – épületek ajánlása munkahelyteremtő beruházásokhoz - egyéb feladatra hasznosítás (különös tekintettel az óvodákra).
Ø                 Közhasznú-, közcélú-, közérdekű munka sokkal hatékonyabb szervezésével a település a köz-, és intézményterületek rendjének folyamatos fenntartása, együttműködve a munkaügyi központtal, a Derecske Létavértes Kistérség Társulásával.
Ø                 Helyi és térségi kommunikáció további erősítése.
Ø                 Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok erdősítési programja.
Ø                 Köztemető bővített területének infrastrukturális fejlesztése, ravatalozó előtti árnyékolók, esővédők kialakítása (kész tervek szerint) .
Ø                 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, további lehetőségek keresése, kiterjesztés a gazdasági szektorra.
Ø                 Polgármesteri Hivatalnál az e-ügyintézés lehetőségének teljesebbé tétele igazodva az állami szervek által használt ügyviteli rendszerekhez.

Mindezen feladatok elsősorban pályázati segítséggel valósulhatnak meg és bizonyára túlmutatnak az ötéves időszakon is de a megvalósítás szándéka számunkra erős kell hogy legyen. Pályázat szükséges azért is mert az önkormányzat saját pénzügyi lehetőségei behatároltak és nem elég a megvalósításhoz az intézmények által eddig is tanúsított takarékos gazdálkodás.
Mindezek mellett egyértelmű számomra, hogy az összefogás, az együtt gondolkodás az egyfelé mutató célok nélkülözhetetlenek mindehhez. Azt gondolom odafigyeléssel, az ez évben is tapasztalt gondos pénzügyi háttérrel a tervek szerint minden évben előre mehetünk.
Hiszem, hogy megvan a döntésekhez az önkormányzatban településünkön megválasztott képviselőtestület által biztosított társadalmi háttér, az együtt dolgozás igénye, a jó szándékra való hajlam s polgármesteri hivatal képzett szakember állománya is.
 
Mindezzel biztos vagyok abban, hogy olyanná lesz a kapcsolat az elkövetkezendő időben, mellyel képesek leszünk a közéletet, a társadalmi -, gazdasági viszonyokat, a közhangulatot tisztességes, őszinte szándékkal jó irányban tartani és tovább vinni. 
 
Ehhez tisztelettel kérem segítségüket az „Élhetőbb Létavértesért!”
 
Kívánok mindannyiunknak jó munkát, jó egészséget és türelemmel meghozott bölcs döntéseket gróf Széchenyi István szavaival:
 
  „Azokért élünk, akiket szeretünk.
   Azokért, akik igaznak tartanak bennünket.
   A jövőért élünk a szépért, a jóért amit tehetünk!”
 
Köszönöm, hogy kitüntettek a figyelmükkel !.

 


Évértékelő 2018.

Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási ciklus negyedik évének zárásakor magam és a képviselőtársaim nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig kiemelt fontosságúnak tartok. A Képviselő-testület 16 ülés keretében 133 határozatot és 15 rendeletet hozott a 2018. évben.

Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése, melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják. A döntéseinkről rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek hasábjain, azonban egy ilyen jellegű összefoglalás mindenképpen egységes képet mutat az elvégzett munkáról.

Tettük ezt azzal a közös szemlélettel, mely alapján a döntéseink majd minden esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.

Ebben a munkában mindannyian még mindig vezérfonalnak gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda írónő szavait a Kiálts város című művéből:

„A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”

Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a 2014-2020-as időszakra, amikhez a pályázati elképzeléseket kellett megfogalmazni. E mentén folyamatosan kapcsolatban vagyunk a forráskezelő szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, annak Fejlesztési Ügynökségével, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt, illetve a KEHOP előkészítőivel – a Nemzeti Fejlesztési Programirodával - főként a szennyvízberuházás beindulása okán. Ezek a projektek a megvalósítás szakaszában vannak.

A 2016-ban beadott – 2017. II.félévében elnyert - pályázatok az aláírt támogatási szerződések és támogató okiratok tartalmi előírásainak megfelelően a vállalt feladatok megvalósítása alapos előkészítést igényelt. Az elkészített szakmai anyagok alapján az engedélyeket beszereztük. A kivitelezés közbeszerzési eljárásai napokon belül elindulnak. A folyamatokat addig sok olyan dolog gátolta, ami miatt jelentős köröket kellett bejárnunk. Az ipari terület Natura 2000 bejegyzései miatt az engedélyező hatóság több mint 9 ha területtel csökkentette a lehetőségeinket. Az elmúlt héten kaptunk engedélyt a Pénzügyminisztérium részéről, hogy a vállalt 24 ha 75%-át kell teljesíteni. Ennek teljesítése nagy súllyal bír a megvalósítás tekintetében, ezért a környezetvédelmi engedély módosítását kezdeményeztük. Az előzetes egyeztetések biztatóak, így az I. félévben a kivitelező kiválasztása itt is megtörténhet. A környezetvédelmi korlátozások mellett az előzetes árajánlatok is jelentős fejtörést okoztak. A 2016-ban beadott költségvetéshez képest az árak és a bérek építőiparban változtak a legjelentősebbet. Ezért a pályázatok majd mindegyikét újra kellett gondolni. A műszaki tartalom ésszerű változtatása kezdeményezve volt olyan munkarészen is, amit már többször módosítottunk. A megvalósításhoz szükséges ingatlanokat megvásároltuk. Ezek az alapos előkészítések mind-mind szükségesek ahhoz, hogy nagy biztonsággal tudjuk a beruházásokat elkezdeni forrásvesztés, illetve elvonás nélkül.

A kisebb pályázataink a forrással csekély mértékben feltöltött Dél-Nyírségi LEADER Egyesülethez is bekerültek. Azok elbírálása második negyedév közepéig várható. Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással tárgyalt projekt elképzelések forrással való feltöltése még várat magára. 

A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei (vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és magánszemélyeknek) több esetben tartottak előadást a saját tevékenységeiket érintő pályázatokban való részvétel lehetőségéről.

Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk az elképzeléseinket a várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program, Norvég Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.) igazítani.  A GINOP alap két pályázatában vagyunk benne Hajdúhadház és Derecske gesztorságával. Ezekben képzések, felzárkóztató programok, eszközbeszerzések és programfinanszírozás is van.

A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt tervek, építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon (CBA) elemzés, stb.) együtt.

Egy rövid összefoglalót engedjenek meg mindezekről részletesebben a hozzátartozó számokkal.

 

Elsőnek azokról, amelyek elkészültek:

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás részéről a garanciális és az eltelt időben történt, már az új üzemeltető tapasztalatai által, valamint a folyamatosan jelzett hiányosságok okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé, azok pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseket. Az ebből maradt rendszermosatási hiányosságok pótlását, tolózáraknák átépítését a szolgáltató Debreceni Vízmű Zrt-től megrendeltük. 

A program összértéke:  451 917 903.- Ft

Másodszor azokról, amik folyamatban vannak: 

- A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás bonyolítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda átvette. Az általuk módosított anyagokat a Programiroda a kivitelezővel előzetesen egyeztetve átdolgozásra rendelte. A támogatási szerződésben maradtak a projekttel érintett települések (Létavértes, Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer-Tiszarád), azonban a projekt összege több mint félmilliárd forinttal nőtt, 3.690.542.797 Ft-ra változott csak Létavértes vonatkozásában. E szerint a 2018.09.02-án megnyitott építési napló bejegyzéssel a munka megkezdődött. Folyamatos a koordináció a munkavégzés alatt.

- TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával. Ennek keretében 11 intézmény termálvízzel történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak megfúrása valósul meg. A pályázott összeg 573.000.000 Ft. A kivitelező közbeszerzésének ajánlattételi felhívásának véleményezésére a tanúsítványt várjuk a miniszterelnökségtől. Azzal lehet a kiválasztást elkezdeni.

- TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Létavértesen címmel. A pályázat keretében a Szél utca végén a vasút melletti ipari terület közművesítését végezzük el, mely során a belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg.  Az elnyert pályázati összeg 258.445.000 Ft. A kivitelező kiválasztásának folyamatában vagyunk. A végleges területnagyságot a Hortobágyi Nemzeti Park és a Természetvédelmi Hatóság jóváhagyását követve módosíthatjuk. Az előzetes ajánlatok szerint a kivitelezés nagy biztonsággal elindulhat, a forrásunk elegendő lehet.

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében van lehetőség a pocsaji útfélen, az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km hosszúságban 3 méter szélességben négy kitérővel. Az „L” alakú dűlő másik vége a Kis Tanyával szemben a határhoz vezető útra jön ki. A támogatás összege 99.999.999 Ft, melyre önrész vállalásával pályáztunk.  A támogatási szerződés szerinti teljes költség 127.764.795 Ft. Az újabb előzetes ajánlatok szerint a kivitelezés nagy biztonsággal elindulhat, a forrásunk elegendő lehet.

- Az „Országos Tornaterem Felújítási Program” pályázatára beadott anyagunkat 2017-ben támogatásra érdemesnek ítélték. A kiíró Magyar Kézilabda Szövetség a kivitelező kiválasztásában eljárt. A legkedvezőbb ajánlati ár 43.500.659 Ft+ÁFA lett, ami a megpályázott becsült összeg majdnem duplája. Így a rendkívül nagy önrészt a Képviselő-testület nem vállalta. A befizetett 1.700.553 Ft pályázati biztosítékot visszautalták.  

- A Kistérségi és Önkormányzati közmunka programok keretében a feladatellátás és az intézmények (például Napközi Konyha) részére és esetlegesen a nagy rendezvényeink kiszolgálása miatt a közmunka programok lehetővé tették nagy értékű eszközök, építő- útépítő anyagok beszerzését, valamint betontermékek alapanyaginak a beszerzését. Ennek keretében több mint száz tonna meleg aszfalt, sóder, cement folyamatosan, az önkormányzati traktorhoz homlokrakodót kanállal, utánfutót szerezhettünk be közel 3 M forint összegben.

- Az EFOP 2.4.3-18-2018-00012. pályázat által elnyert 25 M forintból sikerült a Temető utca 23. szám alatti 5 db szociális bérlakás megújítása, a kivitelezés karácsony előtt fejeződött be. A szigetelés, teljes nyílászáró csere, belső WC vízvételi hely kialakítása, burkolása, elektromos hálózat felújítása, cseréje valósult meg. A szűk határidő miatt a fagyok időszakában is volt munkavégzés, ezért a garanciális feladata a vállalkozónak megnőhet.

- BMÖGF/93-5/2018. számú Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló  épületek felújítása az elnyert 30 M forint forrással 1.570.947 Ft önrésszel valósul meg. A Városháza gázkazánok cseréje, az ereszek és a csatornák átalakítása a tanácsterem és irodák felújítása mellett elektromos felújítás és napelem is felkerül az épületre. A kivitelező kiválasztásának előkészítése folyik. 

Terveink között szerepel:

- A Kossuth utcai Napközi Konyha felújítása, bővítése, melyhez 300 M forint forrás szükséges. A 2017. évi kiírások kizárólag egyházi, nemzetiségi önkormányzati és társadalmi szervezet által üzemeltetett konyhákra vonatkoztak. A pénzügyminisztérium felé a problémát 2018-ban is jeleztük, illetve az országgyűlési képviselő által kezdeményezzük hazai forrásból ennek a támogatásnak a lehetőségét. Más forrást a Belügyminisztériumtól csak csekély mértékben érhettünk volna el. Ezt az igényünket mindkét helyen nyilvántartják.

- Helyi gazdaságfejlesztési kiírásokhoz illeszkedő fémvázas tárolóépület létrehozását a Baross utcai önkormányzati telephelyeken, melynek a tervei elkészültek. Ez az épület a mezőgazdasági termények feldolgozását, és a beton termékek (térkő, folyóka, és árokelemek) gyártását segítheti, melyhez 70 M forrás szükséges.

- A Zöld város forrásból kimaradt művelődési ház épület energetikai fejlesztését és a Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal, ruhatárral, jegypénztárral, melyhez 110 M forint forrás szükséges.

- A piac épület építése, melyhez 86 M forint szükséges.

Az épületekhez a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. 

- Közvilágítási lámpatestek cseréje (energiatakarékos, magasabb fényerejű LED lámpákra), melynél a kivitelező kiválasztása folyamatban van.

- Napelem park kialakítása érdekében 3x500 kW teljesítményt lefoglaltunk, a 2019. évi állami energetikai finanszírozás ismeretében az előkészítés megkezdődik.

A korábban megvalósuló projektek keretében az intézményhálózat épületeinek energetikai felújításával (szigetelés, nyílászáró csere, napelem) jelentős megtakarítást értünk el.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek, főként a 2018. évet tekintve – kedvezőbb volt.

 A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes körű megvalósításába többleteket is vállalhattunk.

Nagy előrelépésként könyvelhetjük el, hogy az Árpád tér 26. szám alatti önkormányzati társasház belülről részben, kívülről teljesen megújult. Az anyagok egyik felét egyedi megállapodás alapján tartozás címen, a másik részét közmunkaprogramban szereztük be. Az állványozás és a szigetelés, alapozás saját kivitelezésben történt. Belül két lakás burkolása és mázolása lett elvégezve. Idén folytatjuk. 

Jelentős eredmény, hogy bölcsőde pályázat híján 2018. augusztusában kezdtük el kialakítását a Debreceni utcai ingatlanon az 1997. évi XXXI.tv. kötelezés alapján szülők igénye szerint. Folyamatos volt a párbeszéd a pénzügyminisztérium illetékeseivel. Ígéretük szerint a később kiírásra kerülő pályázat (2018. november) lehetővé teszi az évközi számlák befogadását. Azonban nem így történt A ráfordított közel 15 M forintot saját forrás terhére számoltuk el.

Mindezek ellenére nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett sok más plusz dolgot sikerült megoldani. Az önkormányzati számlák évközben végig pozitív egyenleggel álltak. A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. A kötelező feladatellátáshoz és a pályázatokhoz szükséges ingatlanbeszerzések megtörténtek (temetőbővítés, szennyvíztelep, geotermális) a Vértes központi parkoló kialakításához megvásárolt két ingatlan bontását elvégeztük, parkoló alapozását beütemeztük.

Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk.

A 2019. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi működési költségvetési pénzmaradvány 302.340.870 Ft összege, és a 321.632.429 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány összege - (utóbbiban a pályázatok, a Hivatal fejlesztése, Vízmű részesedés összege is szerepel). Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésből befolyt és a Klebelsberg Központ által időben fizetett bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet üzemeltetése).

Sikerként könyvelhető el, hogy majd 25 év együttműködés után a korábbi vízmű szolgáltatónk a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolás után és végével pozitív mérleggel szűnt meg. A részesedésünk arányában járó 50.305.100 Ft-ot a NAV általi jóváhagyást követően – még ebben a hónapban – hiánytalanul megkapjuk.

Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a feladatellátást is. Különösen fontos volt 2018-ban, hogy az oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére ismét tudtunk 10.000 Ft tanévkezdési támogatást adni.

Minden reményünket felülmúlta, hogy a költségvetésben lehetőség volt ismét az időskorúak egyszeri támogatásának kifizetésére minden 70 évet betöltött lakos számára. Egyedülállóként 12.000 Ft-ot, míg házastársak esetén 10.000 Ft / fő.

2018-ban a Debreceni Vízmű Zrt-vel az érvényben lévő ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási szerződést alapján a hibák kijavítására az elkészült ivóvíz rendszer átalakítását is megkezdtük (tolózáraknák átépítése, szivacsos mosatás). Szennyvíz építés koordinációját is folyamatosan segítik. 

A közfoglalkoztatásban hosszabb, rövidebb idejű kiírásokban 5 programban 81 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában – helyi startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka – 8 főnek adtunk munkát. Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát, hónapos retket, fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és fehér káposztát, vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet. Több mint 12 M forint bevételünk származott a közel 2365 q kukorica és búza eladásából.

Diákmunka programban 20 fő vett részt az iskolai nyári szünetben. Önkéntes munka keretében 34 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze.

Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Ennek keretében kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi szilárd burkolatú útjainkat.

A dűlőutak állapot és szélessége megőrzésének a hatósági megoldásait a mérésnek megfelelően tervezzük bevezetni!

Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a bírósági szakaszig, illetve gépjárműfoglalásig eljutott. A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére idén is jellemző volt. Ki kell terjesztenünk a hatósági, bírságolási intézkedést az illegális hulladék elhelyezőire is. Ezek felszámolása főként lomtalanítás után több mint 1 millió forintba került.

Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az ebben megjelenő segítő szándékát.

Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható közigazgatási változásoknak megfelelően és az ehhez kapcsolódó elképzelésekhez alakítottuk át a feladatellátásunkat. Azonban még mindig nem látható előre az önkormányzatok helyzetének és feladatellátásának végleges struktúrája. Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is. Csak azért mert a helyi problémákat meggyőződésünk szerint csak helyben lehet hatékonyan orvosolni.  

2018.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket, évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk. A programokat jó színvonalú rendezvényekkel igyekeztünk megtartani. Különösen jelentős, hogy több év kihagyás után 250 főt meghaladó részvétellel ismét elindíthattuk január utolsó hetében a Város Bál hagyományát. Idén volt a XVII. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva, a szokásos részvétellel láttuk vendégül a művészeket. 

Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is példával járnak mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel veszünk részt.

A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk, rendezvényeiket alkalmanként segítettük, különösen a Létavértes SC’97 és az Önkéntes Tűzoltóság működtetésében. Köszönettel vettük a civilek segítségét az önkormányzat programjaiban is, például a nyugdíjas klubok részvételét a Málé fesztiválon, a város karácsonyi ünnepségén.  Idén is figyelemmel kísértük – mint legnagyobb tulajdonos – a LÉT.A.MED Zrt. kistérségi szakrendelőjének működését. A szakmai szolgáltatás évente próbál igazodni az igényekhez.

Támogattuk a beadott pályázataikat, kiemelten egy új CT beszerzésére az ahhoz szükséges labor kialakítására!

A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni. Közreműködtünk az MVH, illetve az Agrárkamara rendezvényein, választásokon. 

Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a céljaink - a várost és a létavértesieket, Önöket szolgálják. És ha így tesszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő esztendő történéseit is.

A 2019-es év bizonyosan a pályázatok megvalósulásának éve lesz. Különös figyelmet érdemel a szennyvízberuházás és a geotermális pályázati forrásainak felhasználása, arra tekintettel, hogy mind a kettő megvalósítása a közterületek jelentős igénybevételével (munkaárkok, útfeltörések, stb.) jár.

Ehhez mindenki részéről türelmet, és megértést kérünk azzal, hogy a márciustól várható szennyvíz nagyüzem programozott feladatait egyedi értesítésekkel a kivitelezők által illetve a honlapon megjelentetjük.

Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását.

Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé, illetve a rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi, illetve munkában megnyilvánuló támogatást, és mindenkinek az év során tanúsított türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.

Menyhárt Károly polgármester

 

Évértékelő 2017. 

Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási ciklus harmadik évének zárásakor magam és a képviselőtársaim nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig kiemelt fontosságúnak tartok. A Képviselő-testület 17 ülés keretében 161 határozatot és 24 rendeletet hozott a 2017. évben.

Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése, melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják. A döntéseinkről rendszeresen beszámoltunk a Létavértesi Hírek hasábjain, azonban egy ilyen jellegű összefoglalás mindenképpen egységes képet mutat az elvégzett munkáról.

Tettük ezt azzal az egységes szemlélettel, mely alapján a döntéseink majd minden esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.

Ebben a munkában mindannyian még mindig vezérfonalnak gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda írónő szavait a Kiálts város című művéből: „A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”

Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a 2014-2020-as időszakra, amikhez a pályázati elképzeléseket kellett megfogalmazni. E mentén a korábbi években egyeztettünk a régi és új forráskezelő szervezetekkel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, annak Fejlesztési Ügynökségével, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt, illetve a KEHOP előkészítőivel – a Nemzeti Fejlesztési Programirodával - főként a szennyvízberuházás előkészítésére.

Ezek a projektek a megvalósítás szakaszában vannak. Így a 2017-es év az aláírt támogatási szerződések és támogató okiratok tartalmi előírásainak megfelelően a vállalt feladatok megvalósításának pontos előkészítéséről szólt. A kiviteli tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmányok mellett több pályázatunk környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésével kezdődhet. Ennek megfelelően az erre képesített szakemberektől a munkarészeket megrendeltük, és a hatóság részére jóváhagyás miatt megküldtük.

Több olyan környezetvédelmi korlátozást kell figyelembe venni, amit előírtak számunkra. Tisztában voltunk azzal, hogy Létavértes veszélyeztetett vízbázis miatt kiterjedtebb – szinte az egész települést lefedő ivóvízbázis védőidom - meghatározásával megjelölt. Az is nyilvánvaló, hogy olyan védett természeti értékek és lejegyzett NATURA 2000-es területek vannak a pályázatokkal érintve, amelyekre feltétlenül gondot kell fordítani. Ezért ezek a környezetvédelmi munkarészek nagy súllyal határozzák meg a beruházások kivitelezését (legyen ez az ipari terület, illetve a geotermális program).

Igyekeztünk az egyeztetéseket úgy végezni, hogy a korlátozások ne hiúsítsák meg és jelentősen ne csökkentsék a pályázatok megvalósítását. Ezek a munkarészek már a vége felé vannak, így az első kapacsapások szinte mindegyik pályázatunknál 2018. közepéig megtörténhetnek.

A pályázatok megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás mindegyik esetben elő van készítve. A földhivatali munkarészek (telekmegosztás és egyesítés) elkészültek, az ez alapján megírt telekalakítást jóváhagyó adásvételi szerződés 2018. március 31-ig aláírásra kerül.

A kisebb pályázataink a forrással csekély mértékben feltöltött Dél-Nyírségi LEADER Egyesülethez is bekerültek. Azok elbírálása második negyedév közepéig várható. Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással még csak projekt elképzelések szintjén van kommunikáció, a forrással való feltöltés még várat magára. 

A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelősei (vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, gazdálkodóknak és magánszemélyeknek) több esetben tartottak előadást Létavértesen a saját tevékenységeiket érintő pályázatokban való részvétel lehetőségéről.

Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati elképzeléseinket a várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program, Norvég Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.) igazítani.

A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt tervek, építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon (CBA) elemzés, stb.) együtt.

Egy rövid összefoglalót engedjenek meg mindezekről részletesebben a hozzátartozó számokkal.

 •  KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program keretében ivóvíz-hálózati rekonstrukció közel két kilométer hosszon, kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep a nyersvíz kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő mértékű és számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a végfertőtlenítésre REDO technológia került kialakításra. A pályázat megvalósítását koordináló Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás részéről a garanciális és az eltelt időben történt, már az új üzemeltető tapasztalatai által, valamint a folyamatosan jelzett hiányosságok okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé, azok pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseket- legutóbb a Képviselő-testület egységes határozott állásfoglalásával. A pályázati program teljes összege: 451 917 903.- Ft
 • 2016. év végén beadott Tanyafejlesztési Program IV. célterületén (Zártkert Revitalizációs Program) beadott pályázatunk sikeresen szerepelt, ennek keretében Pince és filagória épületekkel gazdagodott a Tájház melletti önkormányzati ingatlan. Összes költség: 13.195.000.- Ft- Pályázati támogatás összege 9.500.000 Ft.
 • A Létavértes SC’97 Sportegyesület által igénybe vehető TAO pályázattal, a Létavértes Városi Önkormányzat és a közmunka programban résztvevők bonyolításával a Debreceni utcai centerpálya mellett 300 férőhelyes fedett lelátó készült. A szerkezet fő vállalkozói a Dryvit Profi Kft., Márkus-Klíma Kft. Bekerülési költség 19.564.000 Ft mellett 220 m2 térkövet a közmunka programból biztosítottunk, illetve 840.000 Ft-ot új világítási kábel és öntözőrendszer átalakítása igényelt.

Másodszor azokról, amik folyamatban vannak: 

 • A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás előkészítésére 2013. év végével nyílt lehetőségünk, 2014. év végére a csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek az új szennyvíztelep engedélyes terveivel együtt. 2015-ben a Kormányzat az ilyen nagy forrásigényű pályázatok megvalósítását magához vonta, így az előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési Programiroda részére átadtuk. Az általunk előkészített anyagokat a Programiroda a kivitelező előzetes kiválasztásával egyidejűleg átdolgozásra rendelte. Ezzel összefüggésben folyamatosan kapcsolatban vagyunk a tervező irodával, és a támogatási szerződés utolsó módosítását követően 2017. október 12-től a kivitelezővel is. A támogatási szerződésben maradtak a projekttel érintett települések ( Létavértes, Hajdúhadház -Téglás, Kemecse -Vasmegyer-Tiszarád), azonban a projekt összege több mint félmilliárd forinttal nőtt, 3.690.542.797 Ft -ra változott csak Létavértes vonatkozásában. A kivitelező közbeszereztetése és a műszaki ellenőr kiválasztása is megtörtént, aki már a legelső koordináción is részt vett. Az előzetes tájékoztató szerint a kivitelezés 2018. II. negyedévében kezdődik.
 • TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával. Ennek keretében 10-13 intézmény termálvízzel történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak megfúrása valósul meg. A pályázott összeg 573.000.000 Ft. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek, és a kutak megfúrásához szükséges geológiai munkák mellett a környezetvédelmi tanulmányok elkészítése folyik a tervező iroda által. A kiválasztott projektmenedzsment készíti elő a közbeszerző kiválasztását, aki a műszaki ellenőr és a kivitelező meghatározásáért lesz felelős.
 •  TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Létavértesen címmel. A pályázat keretében a Szél utca végén a vasút melletti ipari terület közművesítését végezzük el, mely során a belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg.  Az elnyert pályázati összeg 258.445.000 Ft. A kiválasztott projektmenedzsment készíti elő a közbeszerzési szakértő kiválasztását, aki a tervek birtokában műszaki ellenőri és a kivitelezői tenderért felelős. A NATURA 2000 lejegyzések okán a környezetvédelmi hatástanulmányt elkészíttettük, ami alapján a környezetvédelmi hatóság felhasználható területeket korlátozással hagyta jóvá, azonban a beruházás minimális módosítással elkészülhet.
 • Az FM 9/2017.(IX.29.) utasítására Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális hátteret célzó pályázat került beadásra. Ennek keretében területbővítés, ültetvénytelepítés, vadkerítés építés, illetve több mint két kilométer zártkerti útfelújítás történhet. Az elbírálás folyamatban van. A pályázott összeg 10.000.000 Ft.
 •  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében van lehetőség a pocsaji útfélen, az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km hosszúságban, 3 méter szélességben négy kitérővel. Az „L” alakú dűlő másik vége a Kis Tanyával szemben a határhoz vezető útra jön ki. A támogatás összege 99.999.999 Ft, melyhez egyébként is önrész vállalásával pályáztunk. A támogatási szerződés szerinti teljes költség 127.764.795 Ft, bár az aktuális építőipari díjak tükrében megemelkedhet.
 •  Létavértes Városi Önkormányzat „Országos Tornaterem Felújítási Program” pályázatára beadott anyagunkat a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásra érdemesnek nyilvánította, így az uszoda feletti tornacsarnok szakszerű hangosítása mellett a kiszolgáló helyiségek elhasználódott ajtóinak, csapjainak cseréjére, illetve az öltözők festésére nyílik lehetőségünk. A felhasználható összeg 34.751.521 Ft. A pályázat támogatási összege 24.326.065 Ft, így az önrész 10.425.456 Ft. A pályázat megvalósítása a kiíró általi kivitelező kiválasztásával történik. A műszaki ellenőri egyeztetés a helyszínen megtörtént.
 •  A Kistérségi és Önkormányzati közmunka programok keretében a feladatellátás és az intézmények (például Napközi Konyha ) részére, és esetlegesen a nagy rendezvényeink kiszolgálása miatt a közmunka programok lehetővé tették nagy értékű eszközök, építő- útépítő anyagok beszerzését, valamint betontermékek alapanyaginak a beszerzését. Ennek keretében több mint száz tonna meleg aszfalt, sóder, cement folyamatosan, az önkormányzati traktorhoz mélyszántó ekét, boronát, permetezőt, kombinátort, pótkocsit, illetve a napközihez kettő darab hűtőkamrát, vákuumcsomagolót szerezhettünk be közel 8 millió forint összegben.

Terveink között szerepel:

 •   A Kossuth utcai Napközi Konyha felújítása, bővítése, melyhez 300 M forint forrás szükséges. A 2017. évi kiírások kizárólag egyházi, nemzetiségi önkormányzati és társadalmi szervezet által üzemeltetett konyhákra vonatkoztak. A minisztérium felé a problémát jeleztük, illetve az országgyűlési képviselő által kezdeményezzük hazai forrásból ennek a támogatásnak a lehetőségét. Más forrást a Belügyminisztériumtól csak csekély mértékben érhettünk volna el.
 •  A korábbi forrásokból kimaradt helyi gazdaságfejlesztési kiírásokhoz illeszkedő fémvázas tárolóépület létrehozását a Baross utcai önkormányzati telephelyeken, melynek a tervei elkészültek. Ez az épület a mezőgazdasági termények feldolgozását, és a beton termékek (térkő, folyóka, és árokelemek) gyártását segítheti, melyhez 70 M forrás szükséges.
 • A Zöld város forrásból kimaradt művelődési ház épület energetikai fejlesztését és a Rózsa utcai bővítést előcsarnokkal, ruhatárral, jegypénztárral, melyhez 110 M forint forrás szükséges. A piac épület építése, melyhez 86 M forint szükséges. Az épületekhez a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. 

A korábban megvalósuló projektek keretében az intézményhálózat épületeinek – a nagylétai részen két iskolaépület, a vértesi részen a tagóvoda, a könyvtár, három iskolaépület – felújításával (szigetelés, nyílászárócsere, stb.) már egy teljes évet zártunk, ami alatt az energiafelhasználás csökkenése megnyugtatóan igazolódott. Ugyanez tapasztalható az Arany János Általános Iskola főépületén, és az uszodán elhelyezett 250 napelem működéséből adódóan. Az Egészségház (fogászat, védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelés) új helyen történő kialakítása és az épületszerkezetek energetikai megfeleltetése szintén jelentős megtakarítást eredményezett.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2017. évet tekintve kedvezőbb volt.

. A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt, sőt a beruházásaink teljes körű megvalósításába többleteket is vállalhattunk. Nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett sok plusz dolgot sikerült megoldani. Az önkormányzati számlák évközben végig pozitív egyenleggel álltak. A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. A kötelező feladatellátáshoz és a pályázatokhoz szükséges ingatlanbeszerzések előkészületeit (temetőbővítés, szennyvíztelep, geotermális ) megtettük, illetve a Vértes központi parkoló kialakításához két ingatlan megvételére is intézkedtünk.

Az önkormányzati feladatellátásához szükséges létszámot elbocsátás nélkül, nyugdíjazások mellett is megtartottuk. A költségvetés kötelező feladatellátás kiegészítésére 33.307.324 Ft plusz forrást, rendkívüli önkormányzati támogatásként 2 M forintot kaptunk (a tűzoltóság bértámogatásaként).

A 2018. gazdasági év indításában jelentős segítség volt az előző évi működési költségvetési pénzmaradvány 73.783.000 Ft összege, és a 327.526.000 Ft felhalmozási költségvetési pénzmaradvány összege (utóbbiban az Ipari terület teljes pályázati összege is szerepel). Mindehhez hozzájárult a jogszabályoknak megfelelően a közoktatási intézményeink átadásával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésből befolyt és a KLEBELSBERG KÖZPONT által időben fizetett bevétel is (uszodahasználat, takarítás, gépészet üzemeltetése).

Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A normatívákhoz alakítottuk ki a feladatellátást is. Különösen fontos volt 2017-ben, hogy az oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére ismét tudtunk 10.000 Ft tanévkezdési támogatást adni. Minden reményünket felülmúlta, hogy a költségvetésben lehetőség nyílt első ízben az időskorúak járadékának bevezetésére minden 70 évet betöltött lakos számára. Egyedülállóként 12.000 Ft-ot, míg társas jogviszony esetén 10.000 Ft / fő. 

2017. január 1-jétől Debreceni Vízmű Zrt -vel, mint új szolgáltatóval életbe lépett az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási szerződést. Ez az év már az odafigyelő működés éve volt, hiszen jelezték azonnal az új problémákat. Az átvétel után összeírták azokat az ivóvízminőség-javító program megvalósításával összefüggésben maradó hibákat, ami a garancia és szavatosság körébe tartozik. A három oldalas listát átadtuk a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulásnak, akik még a kivitelezővel vannak kapcsolatban. Mindenkivel tudatosítottuk azt, hogy a hibák kijavításáig az elkészült projekt nem kerül átvételre!

A közfoglalkoztatásban hosszabb, rövidebb idejű kiírásokban 5 programban 112 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában – helyi startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka – 20 főnek adtunk munkát. Közmunka keretében termeltünk tormát, uborkát, hónapos retket, fejtett borsót, zöldbabot, sütőtököt, főzőtököt, lila és fehér káposztát, vöröshagymát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet. Több mint tízmillió forint bevételünk származott a közel 2000 q kukorica és napraforgó eladásából.

Diákmunka programban 15 fő vett részt az iskolai nyári szünetben. Önkéntes munka keretében 34 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze. Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Ennek keretében kátyúzással óvjuk most már évek óta a kül- és belterületi szilárd burkolatú útjainkat.

A dűlőutak állapotának és szélességének megőrzésének a hatósági megoldásait készítettük elő a kimérésnek megfelelően.

Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a bírósági szakaszig, illetve gépjárműfoglalásig eljutott. A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére jellemző volt.

Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az ebben megjelenő segítő szándékát !

Azt gondolom mindenki látja, hogy a  napjainkban tapasztalható közigazgatási változásoknak megfelelően és az ehhez kapcsolódó elképzelésekhez alakítottuk át a feladatellátásunkat. Azonban még mindig nem látható előre az önkormányzatok helyzetének és feladatellátásának végleges struktúrája. Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is. Csak azért, mert a helyi problémákat meggyőződésünk szerint csak helyben lehet hatékonyan orvosolni.

2017.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket, évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk. A programokat jó színvonalú rendezvényekkel igyekeztünk megtartani. Különösen jelentős volt a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának megkeresése, mely által helyszínt adhattunk idén a Megye Napja programjaihoz. A jól sikerült rendezvényen a megye meghatározó vezetői, a városok és falvak képviselői, az intézményrendszer feladatellátásának letéteményesei tiszteltek meg bennünket és ismerhették meg városunkat.

Idén volt a XVI. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva, a szokásos résztvétellel láttuk vendégül a művészeket. 

Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is példával járnak mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel veszünk részt.

A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk, rendezvényeiket alkalmanként segítettük, különösen a Létavértes SC’97 és az Önkéntes Tűzoltóság működtetésében. Köszönettel vettük a civilek segítségét az önkormányzat programjaiban is, például a nyugdíjas klubok részvételét a Málé fesztiválon.

A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni. Közreműködtünk az MVH, illetve az Agrárkamara rendezvényein.

Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a céljaink - a várost és a létavértesieket – Önöket szolgálják. És ha így tesszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő esztendő történéseit is.

A 2018-as év bizonyosan a pályázatok megvalósulásáról szól. Különös figyelmet érdemel a szennyvízberuházás és a geotermális pályázati forrásainak felhasználása, arra tekintettel, hogy mind a kettő megvalósítása a közterületek jelentős igénybevételével ( munkaárkok, útfeltörések, stb.) jár. Ehhez mindenki részéről türelmet, és megértést kérünk azzal, hogy a részletes kivitelezési ütemtervek és programozott feladatok ismeretében lakossági fórumokon és hirdetőkön, valamint a Létavértesi Hírek számaiban, esetleg egyedi értesítésekkel mindenkit tájékoztatunk.

Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását!

Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé, illetve a rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi, illetve munkában megnyilvánuló támogatást, és mindenkinek az év során tanúsított türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.

Menyhárt Károly polgármester


Évértékelő 2016.

Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási ciklus második évének zárásakor magam és a képviselőtársaim nevében az elvégzett feladatokról számot kell adni, melyet mindig kiemelt fontosságúnak tartok.
A Képviselő-testület 17 ülés keretében 170 határozatot és 17 rendeletet hozott a 2016. évben.
Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése, melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják. 
Tettük ezt ezzel az egységes szemlélettel, mely alapján a döntéseink nagyon sok esetben egyhangú többséggel lettek elfogadva.

Ebben a munkában talán mindannyian még mindig vezérfonalnak gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda írónő szavait a Kiálts város című művéből: 

„A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”

Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a 2014-2020-as időszakra, elérhető itt, a város honlapján:

http://letavertes.hu/KozzeteteliDoksi.aspx?dok_id=26

amikhez a pályázati elképzeléseket kellett megfogalmazni. E mentén egyeztettünk az új forráskezelő szervezettel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával, illetve a másik forráskezelésre létrehozott nyíradonyi szervezettel, a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-vel a TOP források miatt, illetve a KEOP források kezelőjével és a KEHOP előkészítőivel főként a szennyvízberuházás okán. Forrás híján kevésbé rendszeres a kapcsolat a Dél-Nyírségi LEADER Egyesülettel, illetve az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással. A pályázatokkal kapcsolatosan a képviseletek felelőseinek lehetőséget adtunk arra, hogy a várható dolgokról a vállalkozásoknak, civil szervezeteknek Létavértesen is tartsanak pályázati ismertetőt saját dolgaikkal kapcsolatban.

Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati elképzeléseinket a várható forrásokhoz (Vidékfejlesztési Program, Norvég Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.) igazítani. 

A pályázati lehetőségeket az év folyamán kidolgoztuk, és mindegyikük beadásra került a szükséges mellékletekkel (projekt tervek, építési engedélyek, megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon (CBA) elemzés, stb.) együtt.

A Létavértesi Hírek 2016. évfolyamának több számában is tájékoztatást adtunk az aktuális lehetőségeinkről. Egy rövid összefoglalót mégis engedjenek meg. 

Elsőnek azokról, amelyek elkészültek:

Az Új utcai köztemető bejárata mellett az önkormányzat saját forrásából 50 kazettás urnafalat épített, melyhez özv. Szabó Barnáné 600.000 forinttal járult hozzá. Az építmény saját elképzelésből a kollégák tervei alapján többségében az önkormányzat dolgozói, és közmunkások által emeltetett, és a tartópillérek faragását is ők végezték. (1 500 000 Ft.)

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése, mely során az iskolákhoz és az óvodához tartozó tagintézmények, mind a hét működő épület külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és födém szigetelése történt, melyre a 2016-os évben a kivitelezői garanciák érvényesítésére, illetve a hiányosságok esetleges pótlására intézkedtünk. (149 940 135.-Ft)

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program keretében ivóvízhálózati rekonstrukció közel két kilométer hosszon, kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep a nyersvíz kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő mértékű és számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a végfertőtlenítésre REDO technológia került kialakításra.

A pályázat megvalósítását koordináló Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás részéről a garanciális és az eltelt időben történt üzemeltetői tapasztalatok, valamint a folyamatosan jelzett hiányosságok okán még nem lett átvéve a város vagyontárgyai közé, azok pótlására tettünk és teszünk folyamatosan erőfeszítéseket.  (451 917 903.- Ft)

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II.4. pont aa),ac) és ad) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - jogcímen hazai forrásból – 29.999.100 Ft támogatás felhasználásával - készült el a Kossuth u.6. szám alatti Egészségház épülete, melyet 2016. november 11-től használhatnak a gyógyulni vágyók. A régi épület lebontását a napközi konyha fejlesztésével egyidejűleg végezzük el.  (35.999.100.-Ft)

Másodszor azokról, amik korábban megvalósultak:

2015. év végével a szilárd hulladéklerakó II. ütemére kiírt forrás felhasználására csatlakozhattunk a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz, akik koordinálásával Hajdúböszörmény gesztorságával a pályázat előkészítését és benyújtását rövid idő alatt sikerült elvégezni. A nyertes pályázatot kivitelezés is követte, mely során a kivitelező Fight Kft. 2015. december végére a földtakarás visszabontását a háromrétegű fólia elhelyezését, a plusz földréteggel együtt történő visszatöltést és a környezet teleprendezését elvégezte. A 125 millió forintba került pályázat befejezését követően 2016-ra a fenntartás, illetve a karbantartás volt a feladat. (Ezeket a fásítás, és a fűnyírás, valamint a hulladéklerakás megszüntetése jelentette).

A KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 szennyvízberuházás előkészítésére 2013. év végével nyílt lehetőségünk, amikor a Kormány rendelettel jelölte meg azokat a településeket, akik úgynevezett derogációs lista keretében ezen beruházásokra pályázhatnak. Az előkészítés során 2014. év végére a csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek az új szennyvíztelep engedélyes terveivel együtt. Tekintettel arra, hogy 2015-ben a Kormányzat az ilyen nagy forrásigényű pályázatok megvalósítását magához vonta, így az előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési Programiroda részére átadtuk.

Az általunk előkészített anyagok átadása óta a Programirodával folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hetente tájékozódunk az előrehaladásról. 2016. január 13-án kaptuk kézhez a nevünkben, de általuk aláírt Támogatási Szerződést, mely arról szól, hogy 3.155.213.865.-Ft támogatást használhatunk fel Létavértesen uniós forrásból. Ehhez képest év közben több módosulás is történt, melyre a harmadjára módosított Támogatási Szerződés is aláírásra került. A kivitelező közbeszereztetése és a műszaki ellenőr kiválasztása eredményhirdetésének a folyamata van, melyhez a város a szennyvíztelep területének megvásárlásával vagy kisajátításával járul hozzá. Az új szerződés szerint a nagytérségre, és sok településre kiírt közbeszerzés is módosult, így három település van egy szerződéssel kezelve, ami három szennyvíztisztító telepet jelent. (Létavértes, Hajdúhadház - Téglás, Kemecse- Vasmegyer -Tiszarád). A legújabb információnk szerint a munkaterület átadás 2017. április-május hónapban megtörténik.
 
Az önkormányzati beruházások tekintetében 2016 a felkészülés, és a pályázás éve volt, melyre a korábban megfogalmazott elképzelések az alábbiak szerint kerültek beadásra
 
1.       TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával. Ennek keretében 15 intézmény termálvízzel történő fűtése, és az ehhez szükséges termelő, és visszatérő kutak megfúrása történik. A pályázott összeg 573 M Ft.
 
2.       TOP-1.1.3-15HB1 Helyi gazdaságfejlesztés fémvázas tároló épület létrehozása Létavértesen. A pályázat keretében a Baross utcai telephelyen az állatvásár mellett egy tíz méterszer negyven méteres munkacsarnok épül a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, és mezőgazdasági termények feldolgozását szolgáló hűtőkamrával.
       A pályázott összeg 74 M Ft.
 
3.       TOP-1.1.1-15HB1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Létavértesen címmel. A pályázat keretében a Szél utca végén a vasút melletti ipari terület közművesítését végezzük el, mely során a belső út 1,8 km hosszban a terület közvilágítása, elektromos ellátása, víz, gáz, és szennyvízhálózat kiépítése valósul meg.
       A pályázott összeg 259 M Ft.
 
4.       TOP-2.1.2-15HB1 Zöld város kialakítása, zöld város fejlesztése Létavértesen címmel. A pályázat keretében a művelődési ház nagyterem épületrészének magastetős szerkezete, mindkét épületrész energetikai felújítása (hőszigetelés, nyílászárók), és a Rózsa utca felőli bővítéssel egy előcsarnok, ruhatár, jegypénztár valósul meg. Ennek keretében épül a Gyár utcán egy piac csarnok, és kicserélődik az Árpád téri játszótér is.
       A pályázott összeg 196 M Ft
.
5.    A Tanyafejlesztési Program keretében nyertünk pályázatot a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációja és hagyományőrzés a létavértesi Kossuth –kertben címmel a Szőlősgazdák Egyesületének kezdeményezésére. Ennek alapján lehetővé válik a Tájház mellett megvásárolt területeken egy pince, egy filagória, kevés térburkolat megépítése, gyümölcsfák és szőlő telepítésére, valamint gyümölcsfeldolgozási eszközök beszerzésére. A pályázat összege 10 M Ft.

6.       VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében a pocsaji útfélen, az Aranykalász gépcsoport melletti dűlő kiépítésére 2,5 km hosszúságban 3 méter széleségben négy kitérővel. Az „L” alakú dűlő másik vége a „Kis tanyával” szemben a határhoz vezető útra jön ki. A pályázat összege 134 M Ft.
Terv és építési engedély szinten elő van készítve a Kossuth utcai Napközi Konyha felújítása, bővítése, melyhez 300 millió forint forrás szükséges. A kiírások társadalmi véleményezés alatt vannak, melyre a térség önkormányzataival együtt az álláspontunkat elküldtük. Ennek keretében valósulhat meg az ebédlő bővítése az utca felé, a konyha bővítése az udvarrészre, energia hatékonysága miatt nyílászárócserét, hőszigetelést és napelemeket terveztünk.Új belső burkolat is készül, illetve a főzés- és légtechnika teljes cseréje történik.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2016-ot tekintve – kedvezőbb volt. A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt. Az egész év úgy teljesült, hogy nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett sok plusz dolgot sikerült megoldani.

A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. Sikerült néhány állami tulajdonú ingatlant is megszerezni úgy, hogy semmit nem értékesítettünk.

A közigazgatás 2013-ban indult átszervezése okán - ami az önkormányzati feladatellátását csökkentette -, csak nyugdíjazás miatt, elbocsátás nélkül lettünk kevesebben.

Az ilyen irányú közszolgálati átszervezés megítélésünk szerint még nem ért véget. A költségvetés kiegészítésére 2 M Ft plusz forrást kaptunk.

A 2016. gazdasági év indításában jelentős segítség volt a 124 M forint pénzmaradvány, így pénzügyi nehézségeink nem voltak, számláink mindig pozitív szaldón álltak. A jogszabályoknak megfelelően a közoktatási intézményeink átadását az állami üzemeltetésre előkészítettük.

Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A normatívák a csökkentett feladatellátásnak megfelelően lettek megállapítva.

Kiemelt döntés volt, hogy az oktatásban részt vevő valamennyi gyerek részére 10.000 Ft tanévkezdési támogatást adtunk.

 2016-ban előkészítettük a települési víziközmű üzemeltető váltását. A Tiszamenti Regionális Vízmű szolgáltató Létavértes és néhány település számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és nem tartotta a csatlakozáskor megfogalmazott ígéreteket sem. Folyamatos a párbeszéd – főként a reklamáció – mind a lakossági számlázás, mind a fizetendő bérleti díj mind a cég által végzett indokolt és indokolatlan javítási költségei okán.
Mindezek mellett nem intézkedtek a Debrecen, Hét vezér utcai ingatlanvagyon megvásárlásában sem, ami az üzemeltetési szerződés meg-kötésének legfőbb indoka volt.
Az indokok között jelentős mértékű volt az a tény, hogy az ivóvízminőség-javító beruházás műszaki nyomon követésében, és a megvalósítás alaposságában kevés gondossággal jártak el.
Így a TRV Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződést 2016. április végén 2016. december 31-ével felmondtuk.
Az új szerződést a Debreceni Vízmű Zrt. -vel megkötöttük.

A közfoglalkoztatásban hosszabb rövidebb idejű kiírásokban 10 programban 179 főnek, a Kistérségi Társulás 3 programjában – helyi startmunka, belvíz és hosszabb idejű startmunka - 28 főnek adtunk munkát. Közmunka keretében termeltünk tormát, hónapos retket, újhagymát, fejtett borsót, főzőhagymát, zsenge babot, uborkát, karalábét, főzőtököt, káposztát, burgonyát, sárgarépát, petrezselymet, vöröskáposztát, valamint közel 1000 zsák burgonyát. Diákmunka programban 17 fő vett részt az iskolai nyári szünetben.

Önkéntes munka keretében 34 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze. Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát.

Megszüntettük -sajnos csak egy időre- több illegális hulladéklerakót, fuvaronként mintegy 200.000 forintért. Amiért ez folyamatosan újratermelődik, hathatós intézkedés szükséges, komoly összegű bírsággal

Hasonló a helyzet a dűlőutak állapotának és szélességének megőrzésében is. Ennek a hatósági megoldásait készítettük elő azzal, hogy a dűlőutakat az elmúlt évben kimérettük. A munkagépekkel való helyreállítása - a szokatlanul kemény tél okán -, és az önkormányzattól használt területekről való rendelkezés 2017. I. félévének a fő feladata lesz.

A közmunka pályázatok kapcsán a korábbi éveknek megfelelően eszközök beszerzésére is volt lehetőség. Ennek keretében egy darab Belarus MTZ 820 típusú traktor, egy kis szélességű tárcsa, és dobkaszával bővül a feladatellátási lehetőségünk.
Üzembe helyeztük az Allianz Hungária Biztosító Zrt. támogatásával a Kossuth utcán a lassításra figyelmeztető és napelemmel üzemeltetett sebességmérő táblát. 
Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és bérleti díj
bevételeket jelentős mértékben realizálni. Volt, aki a bírósági szakaszig eljutott. A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére jellemző volt. A tavalyi évhez hasonlóan a december 31-i pénzmaradvány összege várhatóan 89 millió forint, így pozitív mérleggel zártuk a költségvetést 2016. évben.

Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az ebben megjelenő segítő szándékát.

Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható közigazgatási változások az ehhez kapcsolódó pénzügyet érintő elképzelések miatt nem látható előre az önkormányzatok helyzete és a feladatellátás végleges struktúrája sem.

Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is.

2016. évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket, évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk. Különösen fontos volt a jubileumi év 20. városnapja. A programokat ehhez mérten jó színvonalú rendezvénnyel igyekeztünk megtartani. Idén volt a XV. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva, a szokásos részvétellel láttuk vendégül a művészeket. 

 Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is példával járnak mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel veszünk részt.

A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk, rendezvényeiket alkalmanként segítettük, például előkészítettük és koordináltuk a sportpálya lelátó építését a Létavértes SC’97 segítségére, közreműködtünk az Önkéntes Tűzoltóság működtetésében. Köszönettel vettük a civilek segítségét az önkormányzat programjaiban is.

A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is a mezőgazdaságban vállalkozói területen dolgozókat, magánszemélyeket igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni az MVH, illetve az Agrárkamara munkatársainak támogatásaként.Feltétlen hittel megyünk előre, mert valljuk, hogy a céljaink - a várost és a létavértesieket – Önöket szolgálják. És ha így tesszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő esztendő történéseit is.

A 2017-es év vélhetően a pályázatok elbírálása után a végrehajtásról és a megvalósításról fog szólni.

Kiemelt feladatunk lesz a szennyvízberuházás pályázati forrásainak felhasználása, mely mindenki részéről türelmet, és megértést feltételez, az utcák, illetve az ingatlanok előtti közterületek felásása, és helyreállítása okán. A munkálatok ütemezéséről a Létavértesi Hírek számaiban vagy egyedi értesítésekkel mindenkit tájékoztatunk. Mindezekhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását! 

Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé, illetve a rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi, illetve munkában megnyilvánuló támogatást, és mindenkinek az év során tanúsított türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van

                                                                                                  Menyhárt Károly polgármester


Évértékelő 2015.

Tisztelt Létavértesiek, Kedves barátaim!

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket! A választási ciklus első évének és így leghosszabb időszakának zárásakor magam és a képviselőtársaim nevében számadást kell tenni, melyet kiemelt fontosságúnak tartok.

Elengedhetetlen feladat az év közben hozott döntések ismertetése, melyeket igyekeztünk minden körülmények között úgy hozni, hogy azok csak és kizárólag Létavértest szolgálják.  

Tettük ezt a kezdeti huzavonák és a bizottság alakítási metódusok után, szinte minden esetben.

Ebben a munkában talán mindannyian még mindig vezérfonalnak gondoljuk Hajdú-Bihar megye jeles személyisége, Szabó Magda írónő szavait a Kiálts város című művéből:

                              „A város az első te csak a huszonötödik lehetsz!”

Munkánk zsinórmértéke ezen kívül választási programban körvonalazódott és az 54/2015. (IV.28.) Öh. számú határozattal elfogadott Létavértes Város Fejlesztési és Gazdasági Programjában a 2014-2020-as időszakra, amikhez a pályázati elképzeléseket kellett megfogalmazni. E mentén egyeztettünk az új forráskezelő szervezettel, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatával a TOP források miatt, a korábbi Dél-Nyírségi LEADER Egyesülettel, a KEOP források kezelőjével és a KEHOP előkészítőivel, Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. Mindhárom esetben a képviseletek felelőseinek lehetőséget adtunk arra, hogy a várható dolgokról a vállalkozásoknak, civil szervezeteknek Létavértesen is tartsanak ismertetőt. Az egyéb alapok tekintetében is próbáltuk a pályázati elképzeléseinket a várható forrásokhoz igazítani (Norvég Alap, EU2020 fejlesztési programba levő GINOP, EFOP stb.). 

A pályázati lehetőségek november végével és 2016.januárjától - bár lassabb mértékben – konkrét kiírás formájában elkezdtek megjelenni.

A Létavértesi Hírek 2015. évfolyamának több számában is tájékoztatást adtunk az aktuális pályázatainkról. Egy rövid összefoglalót mégis engedjenek meg.

Elsőnek azokról, amelyek elkészültek:

KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű

projektek előkészítése, mely során elkészült a szennyvízhálózat kiviteli terve a geodéziai felmérésekkel, illetve az új szennyvíztelep engedélyes terve is

49 699 500

TÁMOP 5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására, mely során négy település Létavértestől Bagamérig szociális módszertani program kidolgozása történt internetes felület, nyilvántartó rendszer és eszközök biztosítása mellett

34 918 140

ÁROP 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára, mely során az önkormányzat minőségbiztosításának előmunkálatait is tartalmazta

21 996 400

KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Létavértes, mely során 200 darab napelem került elhelyezésre az uszoda és tornacsarnok, valamint a keresztépület tetőszerkezetén.

35 655 250

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése, mely során az iskolákhoz és az óvodához tartozó tagintézmények, mind a hét működő épület külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és födém szigetelése történt.

149 940 135

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001    "Az értől az óceánig - Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban", melynek keretében az Árpád téri buszmegálló, parkolórész, járda, utastájékoztató rendszer és két külső buszmegálló pár újult meg.

59 242 868

ÉAOP 5.1.2/D2-11 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések, mely során a létai és a vértesi rész leghosszabb és funkcióiban legfontosabb főgyűjtő csatornái újultak meg és kaptak betonmeder burkolatot 6338 méter hosszban.  

225 610 981

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 Kelet- Hajdúsági Ivóvízminőség-javító program keretében ivóvízhálózati rekonstrukció közel két kilométer hosszon, kezelőegységek, tolózárak cseréje, új vízműtelep a nyersvíz kezelésére és egészségügyi határérték okán megfelelő mértékű és számú ülepítő kezelő medencék, gépház és a végfertőtlenítésre REDO technológia került kialakításra.  

451 917 903

Művelődési Ház felújítása, mely során külső, belső burkolatok, homlokzati felújítások, fűtésrendszer átalakítása, kazáncsere, mérőhelyek kialakítása és nyílászárócsere történt.

9 999 998

Első világháborús emlékmű felújítása, mely során a műkőszobor alakok felújítása, a hiányok pótlása, a víz elleni impregnálása, a talapzat teljes egészének kijavítása, a járó- és homlokfelületek gránitburkolása, valamint kettő darab kandeláber elhelyezése történt a kiemelt földfelület teljes kerületének virágtámfallal kialakított megerősítése.

5 000 000

Kamerarendszer kiépítése, mely során a város kivezető szakaszainak mindegyikén térfigyelő kamerák a szükséges adatrögzítő berendezéssel és a rendőrség épületében elhelyezett informatikai és figyelőháttérrel együtt került kialakításra.

2        816 225

Másodszor azokról, amik korábban megvalósultak: 

-          2015. júniusában aláírásra került a Képviselő-testület döntése alapján az eKözig Zrt. Regionális Informatikai Szolgáltatóval a szerződés, mely alapján 600 ezer forint+ÁFA bevezetési díjjal, havi 30.000 forint követési (support) díjért új honlapon, változatlan domain névvel – www.letavertes.hu -  új települési-közigazgatási portál kezdte meg működését a 2015. október 23-i átállást követően. Ezzel egyidőben az UniWeb Plusz Kft-nél 2007-től igénybe vett ezirányú szolgáltatást megszüntettük. Mind a testület, mind a bizottságok, mind az egyes képviselők, valamint a hivatal szakelőadói számára egy teljesen új szolgáltatást kínál a honlap. A megvalósult portál 2 részből áll: egy nyilvános mindenki által elérhető, valamint egy adminisztrációs részből. Az öt főmenüből négy naprakészen tartása az önkormányzat által megbízott két adminisztrátor: Kulcsárné Juhász Judit és Turóczi Barnabás feladata. Ez az eKözig Zrt. döntéstámogatási rendszere, mely megoldást kínál arra, hogy az önkormányzat megfeleljen az elektronikus információszabadságról szóló törvényben leírtaknak. Az önkormányzatiság egyik alapvető intézményes garanciája a döntéshozatal rendszere. Jelenleg a legtöbb településen a testületi döntési folyamat jellemzően papíralapon zajlik, a folyamatot lassítja a manuális adatfelvitel, másolás. Turóczi Barnabás által közölt információk alapján a letavertes.hu portál hét év alatt egyre gyarapította látogatói számát. Az utóbbi évben 4,5-8,1 ezer fő/hónap látogatottságot mért a statisztikai elemző program. Reméljük, hogy a szolgáltatónak és a többlet információs jellegnek köszönhetően ez a szám gyarapodni fog.

-          Ösztönzésünkre a 4814. jelű Debrecen – Bánk - Létavértes összekötő út teljes hosszának a felújítása egy ütemben megtörtént. 2013-ban a létai szakasz 2,3 kilométere felújítását követően sikerült elérni, hogy a megyei fejlesztési tervben az elmaradt részek munkanemei bekerüljenek, majd 2015. év elején Tasó László államtitkár úrral történt egyeztetés után a teljes hossz együteművé válhatott a forgalomlassítás elkerülésére kialakított buszöblökkel együtt. A műszaki átadás év végére megtörtént.

-          A hulladéktelep rekultiváció I. üteme a korábbi évek előkészítését követően 2013.évben elkészült. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásának koordinálásával a térség települései vagy részben vagy teljes egészében befejezhették a beruházást. Néhány település azonban a környezetvédelmi hatóság határozata értelmében második ütemre is kötelezett volt. Így év végével az erre a célra kiírt forrás felhasználására csatlakozhattunk a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz, akik koordinálásával Hajdúböszörmény gesztorságával a pályázat előkészítését és benyújtását rövid idő alatt sikerült elvégezni. A nyertes pályázatot kivitelezés is követte, mely során a kivitelező Fight Kft. 2015.december végére a földtakarás visszabontását a háromrétegű fólia elhelyezését, a plusz földréteggel együtt történő visszatöltést és a környezet teleprendezését elvégezte. Ennek keretében sikerült a Petőfi, Széchenyi és a Temető utcák padka rendezésével közel 1000 köbmétert elszállíttatni. Hajdúböszörmény gesztorságával a beruházás II. ütemére nettó 125 millió forint fordítódott.

-          A szennyvízberuházás előkészítésére 2013. év végével nyílt lehetőségünk, amikor a Kormány rendelettel jelölte meg azokat a településeket, akik úgynevezett derogációs lista keretében ezen beruházásokra pályázhatnak. Az előkészítés során 2014 év végére a csatornahálózat kiviteli tervei elkészültek az új szennyvíztelep engedélyes terveivel együtt. Tekintettel arra, hogy 2015-ben a Kormányzat az ilyen nagy forrásigényű pályázatok megvalósítását magához vonta, így az előkészítés anyagait a Nemzeti Fejlesztési Programiroda részére átadtuk. Időközben a korábbi uniós pályázati lehetőségek lezárultak, az újak 2014/2020 évekre előkészítés és Brüsszellel történő jóváhagyás után most indulhatnak. Az Új közbeszerzési törvény is novemberben lett hatályos. Az általunk előkészített anyagok átadása óta a Programirodával folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hetente tájékozódunk az előrehaladásról. Legújabb fejlemény, hogy 2016. január 13-án kaptuk kézhez a nevünkben, de általuk aláírt Támogatási Szerződést mely arról szól, hogy 2.913.275.883.-Ft támogatást használhatunk fel Létavértesen uniós forrásból. Az ehhez szükséges önerőt (242 millió forint) a Magyar Államtól szintén rajtuk keresztül igényeljük. A beruházást 2017.december 31-ig be kell fejezni és a forrással 2018.január 31-ig el kell számolni.  Most a közbeszerzés, a műszaki és pénzügyi tervek részletes egyeztetése és a szennyvíztelep bővítéséhez szükséges területvásárlás következik.

-          Eredményként tarthatjuk számon azt is, hogy bár jelentős erőfeszítéseink ellenére a korábbi években a járási székhely pozíciót nem érhettük el, de ösztönzésünkre és folyamatos kezdeményezésünkre a térség szolgáltatása az új átadott kormányablakban – volt rendőrség épületében – tovább folyhat. Az épület felújítására a Munkaügyi Központ pályázatán 88 millió fordítódott, melyhez két évvel ezelőtt a külső homlokzat hőszigetelésével és nyílászáró cserével az Önkormányzat 12 millióval járult. Várható a szolgáltatás további kiteljesítése és a feladatellátás növelése, melyhez más helyiségeket tudunk adni és kezdeményeztük a létavértesi munkavállalók előnyben részesítését is.

-      A polgármesteri hivatal gépkocsi cseréjével, a Kistérségi busz és az ügyeleti gépjármű megvásárlásával tizennégymillió forint értékben növeltük az önkormányzat vagyonát, mindezt saját bevételből.
-       Az általunk előkészített és egyeztetett pályázatok, melynek várható kiírása a ciklusban pályázható:
·         Napközi Konyha bővítése, korszerűsítése közel 300 millió forint
·         piac zárt és nyitott épületének létrehozása 60 millió forint
·         zöld város program közel 200 millió forint
·         ipari terület közművesítése közel 200 millió forint 
 
Ezek a pályázatok tervezés, előkészítés és térségi egyeztetés útján rövid időn belül beadásra kerülnek.

Az utóbbi néhány év gazdasági és gazdálkodási környezete – amiben az önkormányzatok működnek, különösen a 2015-öt tekintve – kedvezőbbnek tűnt. A stabil gazdálkodáshoz nem kellett költségvetési tételeket zárolni. Az odafigyelés mellett minden kiadási terület tervezhető és végrehajtható volt. Szinte az egész év úgy teljesült, hogy nem voltak kifizetetlen számláink, a határidős teljesítések mellett sok plusz dolgot sikerült megoldani. A pályázati önerőket is, egyesek megelőlegezését rendre teljesítettük. Sikerült néhány állami tulajdonú ingatlant is megszerezni úgy, hogy semmit nem értékesítettünk. Létszámleépítés nélkül csak nyugdíjazás és Prémium Éves program miatt, illetőleg a közigazgatás 2013-ban indult átszervezése okán – aminek sajnos 2016-ban is várható folytatása – lettünk kevesebben. A költségvetés kiegészítésére 7 M Ft plusz forrást kaptunk. Pénzügyi nehézségek annak ellenére nem voltak, hogy a közoktatási intézményeket nem adtuk át állami üzemeltetésre, illetőleg a közigazgatás átalakításával a gépjárműadó 60%-át az állam elvonta. Az önkormányzat új adónem bevezetésével és adóemeléssel nem tervezett és nem is tervez. A normatívák a csökkentett feladatellátásnak megfelelően lettek megállapítva.

2015-ben új üzemeltetője lett a települési víziközmű vagyonnak. Az önkormányzati vízmű végelszámolása okán a Tiszamenti Regionális Vízmű szolgáltat. Folyamatos a párbeszéd – főként a reklamáció – mind a lakossági számlázás, mind a fizetendő bérleti díj mind a cég által végzett indokolt és indokolatlan javítási költségei okán. Mindezek mellett nem intézkedtek a Debrecen, Hét vezér utcai ingatlanvagyon megvásárlásában sem, ami az üzemeltetési szerződés megkötésének legfőbb indoka volt. Ezt 2016-ban új alapokra kell helyezni, ezért a szerződést felmondtuk.

-  A közfoglalkoztatásban hosszabb rövidebb idejű kiírásokban 15 programban 320 főnek, a Kistérségi Társulás 4 programjában 56 főnek adunk munkát. Diákmunka programban 15 fő vett részt az iskolai nyári szünetben. Önkéntes munka keretében 80 főnek tettük lehetővé, hogy rendszeres segély folyósításához szükséges napokat megszerezze. Közmunkával segítettük az intézményeinket, rendben tartottuk a piacot, a köztereinket, a temetőt, a sportpályát. Megszüntettük sajnos csak egy időre több illegális hulladéklerakót, fuvaronként mintegy 200.000 forintért. Amiért ez folyamatosan újratermelődik, hathatós intézkedés szükséges, komoly összegű bírsággal. Hasonló a helyzet a dűlőutak állapotának és szélességének megőrzésében is. Ennek a hatósági megoldásait kell előkészíteni minél előbb, annak érdekében, hogy az önkormányzatnak más gondatlansága miatt ne kelljen forrást kiadni.  

 

Az elmúlt évben sikerült hathatós eszközök árán az elmaradt adó és bérleti díj bevételeket jelentős mértékben realizálni. A takarékos, odafigyelő gazdálkodás az önkormányzatra és minden intézményére jellemző volt. A korábbi évekkel ellentétben a december 31-i pénzmaradvány 128 millió forint összegével és így pozitív mérleggel zártuk a költségvetést 2015. évben.

Nagy tisztelettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és az ebben megjelenő segítő szándékát.

Azt gondolom, mindenki látja, hogy a napjainkban tapasztalható közigazgatási változások az ehhez kapcsolódó pénzügyet érintő elképzelések miatt nem látható előre az önkormányzatok helyzete és a feladatellátás végleges struktúrája sem. Talán várható, hogy a törvényhozás figyelembe veszi azt az igényt és a hozzá kialakított takarékos szolgáltatási rendszert, amivel egy ilyen kisváros fémjelezheti a térségben elfoglalt pozícióját és maradnak ehhez feladat-ellátási pillérek is.   

 

2015.évben a hagyományos nagyrendezvényeinket, ünnepeinket, évfordulóinkat megtartottuk, testvérvárosi kapcsolatainkat ápoltuk azzal a veszteséggel is, ami Ecaussinnes részéről Jean Dutrieux, volt polgármester halálával egy korszakot zár le.

Idén volt a XIV. Alkotótábor (Művésztelep) is megtartva.

Az egyházaink összefogásban, együttdolgozásban, a közös rendezvényekben és az emberi kapcsolatok erősítésében is példával járnak mindenki előtt. Ezen folyamat támogatóiként, akár egyfajta generálóiként nagy tisztelettel és mindig jó szívvel veszünk részt.

A civil szervezeteket erőnk szerint támogattuk.

A Létavértesi Híreken keresztül és többször levélben is a mezőgazdaságban vállalkozói területen dolgozókat, magánszemélyeket igyekeztünk a pályázati lehetőségekről tájékoztatni.

Feltétlen hittel megyünk előre, mert hiszünk abban, hogy a céljaink - a várost és a létavértesieket  – Önöket szolgálják. És ha így tesszük a dolgunkat, emelt fővel várhatjuk az előttünk álló következő esztendő történéseit is. A 2016-os év vélhetően pályázatok előkészítéséről és részben történő megvalósításáról szólhat, már a Széchenyi 2020 források elérése okán. Ehhez kérem mindnyájuk további segítségét, támogatását. 

Végezetül tisztelettel köszönöm meg azon létavértesi lakostársaimnak, akik az önkormányzat és a hivatal felé illetve a rendezvényekhez nyújtottak segítséget, anyagi illetve munkában megnyilvánuló támogatást és mindenkinek az év során tanúsított türelmét, tiszteletét, megértését és az összes jó szándékú kritikát és a jó szót is, mert a munkánkhoz mindezekre szükség van.

Menyhárt Károly polgármester

 

Székfoglaló: 

Mottó: Mi sokfélék vagyunk. Talán azért mert a magyar nagyon tehetséges nemzet.
              Ne pazaroljuk ezt a tehetséget egymás ellen, hiábavaló dolgokra”
                                                                                                                                  gróf Teleki Pál
Tisztelt Jelenlevők!
Hölgyeim és Uraim!

Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Önöket a 2014/2019 évek önkormányzati ciklusára választott képviselőtestület alakuló ülésén.

Külön megbecsüléssel köszöntöm megválasztott Képviselőtársaimat valamint, a román és a roma nemzetiség megválasztott képviselőit.

Mint mindannyian tudják ez a választás merőben más volt az eddigiektől. Saját magunkon kellett megtapasztalnunk országos közhangulat káros hatásai teljesen eltörpültek a helyi választási közérzet mellett. Így már meg sem lepődtünk azon, hogy a hosszú csend mögött munkálkodók egyike-másikat minősíthetetlen hangvételű és írásmódú propagandába kezdve akarta a közhangulatot formálni. Talán ez volt az igazi ok, hogy a kampány egyes résztvevői úgy gondolták, hogy mások besározásának módszerét felerősítve lehet elérni választási sikereket. Eddig azt hittem a kampány tisztességtelenségében már nincs új, mélyen tévedtem, mert ez felülírta a négy évvel ezelőttit.

Az a fajta görcsös hatalomvágy hajtott egyes jelölteket, ami által attól sem riadtak vissza, hogy a más hátán akarjanak felmászni, taposva mindenkit, el nem ismerve azokat az eredményeket sem, amelyek egyébként az elmúlt nyolc év távlatában Létavértesen tényként tarthatók számon. Remélem ez a szemlélet megszűnt és végérvényesen elfelejtődött a választás napján, csak a jó együttműködés okán. Ha nem, ez is ki fog derülni.

Mindezek mellett mégis kivételesnek tartom azt az eredményt, amely szerint a jelenlevők – természetesen magamat is beleértve – állva maradtunk és ma - a törvény által biztosított időn belül- megalakíthatjuk városunk helyi önkormányzatát. Ehhez a választási eredményhez minden képviselőtársamnak gratulálok.

 Ezzel együtt azt gondolom különösen figyelemre méltó , hogy  a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai, a Helyi Választási Iroda vezetője és  munkatársai  a felfokozott indulatok közepette, olyan munkát végeztek, aminek a jogszerűsége ,szakszerűsége és lebonyolítása okán az eredménye vitathatatlan. A választás helyi szereplői is jócskán kaptak a rágalmakból annak ellenére, hogy jelentős létszámú bizottságok végezték a feladatokat.

Félelmetes és egyben elfogadhatatlan számomra, hogy tisztességben megőszült tagokat, delegáltakat vádolhatnak meg egyesek – utólag-törtető céljaik eléréséért akár hazugsággal is.  Ezért a mai nap egyben alkalom is arra és különösen fontos momentuma, hogy ezért a munkáért, türelemért mindannyiunk nevében köszönetet mondjak.

Ettől az időtől azonban számon kérhetőek vagyunk és pontosan a felfokozott választási periódus miatt még inkább meg kell felelnünk az elvárásoknak.

 A Kormányzati intézkedések az állami illetve közszféra újragondolása - gazdasági mutatók stabilabbá tétele céljából - már talán a vége fele tart, azonban még mindig lehetnek olyan hozadékai, melyek markánsan érinthetik az önkormányzatot, mint a helyi közügyek letéteményesét. Az egyes szegmensek közül az oktatás az egészségügy és a szociális - illetve a közigazgatás bizonyos átrendeződése még mindig várható. Az állami hitelátvállalás és az egyes kötelező feladatok normáinak emelése már ez évben könnyebbé tette a gazdálkodásunkat annak ellenére, hogy az adóbevételeink egy része elvonásra került. A közszolgáltatók átalakítása (kommunális hulladékszállítás, vízi közmű üzemeltetők átrendeződése) illetve az állami energiaszolgáltatók (áram és gáz közmű rendszerek) belépése vélhetően segíteni fogja ezt a folyamatot. Ez nem szorosan a mi feladatunk, de fel kell készülnünk, hogy a helyi rendszert érintő változások minél zökkenőmentesebbek legyenek. Ezek között ismét kezdeményezhetjük a járási lehatárolás változtatását is saját feladatellátásunk kiteljesítése okán. Miután erre van más településeknél is szándék, a felülvizsgálatára biztató jelek vannak. Mindezek mellett 2015. év elején Hajdú-Bihar Megye Kormányhivatalának pályázatával a volt rendőrség épületében kialakítandó kormányablakok átadásra kerülnek. A modern ügyintézés egyre inkább az informatikára és nem az ügyfél-ügyintéző kapcsolatára hagyatkozik

El kell érnünk, hogy a térségközpontúság megmaradjon. Ebben bírjuk a vonzáskörzet településeinek, a körzet országgyűlési képviselőjének támogatását is. Ettől fogva jogos elvárásunk, hogy ne döntsön senki rólunk, se nélkülünk, mint az korábban volt. Meggyőződésem, hogy a közszolgáltatásainkat fenn tudjuk tartani reményeim szerint fejleszteni Létavértes székhellyel.  Meg kell vizsgálnunk a gazdálkodás segítése miatt egyes feladatokra gazdasági társaság létrehozásának, míg a mezőgazdasági termelésre szociális szövetkezet alakításának illetve ahhoz való csatlakozásnak a lehetőségét is.

 Amire vállalkoztunk az a 2014/2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak gerincét jelenti, ezért vélhetően fejlesztési forrásokkal könnyebb, de feltétlen együttműködést és összefogást igénylő mégis nehéz öt évünk lesz.  

 Az is ismeretes előttünk, hogy az ezen fejlesztési célokhoz elkészült vagy készülő fejlesztési alapok operatív programjai különösen pontos munkát és a pályázatok megfelelő előkészítettségét feltételezik. Sok programra készülünk, olyanra, ami a város számára fontos és jelentős beruházás kiemelt kormányzati projekt keretében (szennyvíztelep és hálózat), olyanra ,ami Hajdú-Bihar Megye Önkormányzati alapjához kerülhet (napközi konyha és más intézmény felújítás) és olyanra is, ami a Debrecen Város és a Megye koordinációjához fog tartozni (termálvíz hasznosítás) amihez csatlakoztunk  Jelentős forrásokat várunk a LEADER alapok feltöltésével és az Európa-Kapu Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  forrásallokálására előirányzott keretből. Ezen források a helyi kis és középvállalkozások számára is jelentenek lehetőséget, amihez feltétlen támogatásunkkal kell segíteni, nemcsak a modernizáció, hanem a minél több munkahelyteremtés- és megőrzés okán. 

Ezek felhasználását, az operatív programokat többé-kevésbé újragondolt pályázati struktúra keretei között adoptálhatjuk településünkre az abban megfogalmazott prioritások szerint, világos és hatékony elvek mentén felhasználva - mint az előző ciklusokban is tettük.

Ezen felhasználási alapelvek megfelelő szabályozási környezettel alkalmasak lehetnek arra, hogy esetlegesen munkahelyeket teremtsünk mi magunk is.

Tehát a feladat adott, mert a tennivalóink végrehajtására ezen irányokat figyelembe kell venni. Bízom abban, hogy a korábban is hangoztatott területi felzárkóztatás szintén irányadó lesz és az Észak-alföldi Régió illetve Hajdú-Bihar megye különösen a határ melletti térség kiemelten támogatott területek között maradhatnak.

Figyelemmel kell kísérni illetve elképzeléseinket meg kell jeleníteni a régió és a megye fejlesztési koncepcióinak minden egyes változtatásakor is.

Mindezeket figyelembe véve egyértelmű számomra, hogy az első egy-két év sem a felkészülés időszaka lesz. Az ivóvíz minőség javítása szinte 2014. év végéig elkészül, rögtön utána 2015. év elején indulhat a szennyvízprogram is. Arra kell koncentrálnunk, hogy a kötelező feladatok ellátása az intézményeink biztonságos működtetése mellett további előkészítés után a többi nagyobb léptékű pályázatainkat is jó eséllyel adhassuk be. A tervek legyenek pontosak a beadásukhoz, reális, tartható, átgondolt ütemezés legyen a megvalósításukhoz.

 

 A jövőben így elérendő céloknak az alábbiaknak kell lenni:

Ø     A szennyvíz- csatornahálózat teljes kiépítését el kell végezni új pályázattal, amely tartalmazza 38 km új gerincvezetéket, a szennyvíztelep rekonstrukcióját és az építéssel érintett utcák teljes felújítását, aszfaltozását is
Ø     A termálvíz hasznosítás lehetőségét a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat koordinálásával kell kihasználni. Az energetikai beruházás mielőbbi megvalósítása által a főtéri és az új nagy alapterületű középületeink – főként az uszoda – összesen 11 intézmény  fűtési költségében  jelentős megtakarítás válik lehetővé.
Ø    A Napközi Konyha korszerűsítése, felújítása az ebédlő bővítése az utcai járdáig és az udvar felé 250-300 férőhelyig. (tervek elkészültek)
Ø    A piaci Vásárcsarnok elkészítése, korszerű árusítóhelyekkel, kiszolgáló helyiségekkel pályázat útján. (tervek elkészültek)
Ø     A vértesi településrészen az ipari terület infrastruktúrájának teljes kiépítése, a beruházók betelepítésének ösztönzése.
Ø     Az ingatlanpiac fellendülésével a lakópark telkeinek közmű ellátási programja a tulajdonos egyházakkal együttműködve, az ingatlanok értékesítésének ösztönzése.
Ø    A települési utak folyamatos kátyúzása, pályázattal teljes burkolása a szennyvíz programban nem érintett utcákban.
Ø    Belvízelvezető árkok folyamatos karbantartása, rekonstrukciója, burkolása, műtárgyak elhelyezése.
Ø     Figyelemmel kell kísérni a folyamatban levő Debrecen- Bánk- Létavértes közút teljes felújítását. 
Ø    A jelenleg is folyó felnőttképzési lehetőségek erősítése.
Ø    A Városi Művelődési Ház bővítése előcsarnokkal, galériával az elkészült tervek szerint pályázat útján.
Ø    Roncsolt, gondozatlan területek feltöltésével, hasznosításával a zöldövezeti városrészek növelése. Ezzel együtt a kis és nagy-sziget rendezési terv szerinti – strand, szabadidő és idegenforgalmi illetve zöldterület részletes szabályozási tervének elkészítése szükséges.
Ø     A víztározó másodlagos (horgászati) hasznosítása a hatóságok átrendeződése okán még nem kapott engedélyt. Azt követően az elkészült tisztítási, rekultivációs tervek szerinti munkák elvégzése mellett lehetővé válik a komfortosabbá tétel, pavilonok, esőbeállók elhelyezésével kialakulhat a közösségi életnek egy nyugodtabb, pihentető színtere is.
Ø    A vértesi Csillag utcai terület rekonstrukciója vizes élőhelyként (tanösvény kialakítása).
Ø    Külterületi feltáró utak szilárd burkolatú kiépítése pályázattal és a tulajdonosi közösségek bevonásával, a dűlőutak karbantartásának erősítése.
Ø    Vállalkozók, őstermelők részére kiírt pályázatokról tájékoztatást tovább folytatjuk, a pályázatok megvalósításában, tanácsadásban.
Ø      Az Egyházakkal történő jó együttműködés megőrzése, erősítése. Továbbra is szeretnénk segítséget nyújtani a pályázatokhoz, rendezvényekhez.
Ø    Nemzetiségi Önkormányzatok, civil szervezetek működési támogatása, pályázati tájékoztatása, kapcsolattartás a képviselőikkel.
Ø       Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása – épületek ajánlása munkahelyteremtő beruházásokhoz - egyéb feladatra hasznosítás (különös tekintettel az óvodákra). A polgármesteri hivatal mellett egészségház kialakítása.
Ø       Közhasznú-, közcélú-, közérdekű munka sokkal hatékonyabb szervezésével a település a köz-, és intézményterületek rendjének folyamatos fenntartása, együttműködve a munkaügyi központtal, a Derecske Létavértes Kistérség Társulásának településeivel.
Ø       Helyi és térségi kommunikáció erősítése.
Ø       Belterületi járdaépítési program a lakossági igények felmérésével.
Ø       Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok erdősítési programja.
Ø       Köztemető területének bővítése az urnafalas temetés lehetőségének biztosítása.
Ø       Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, további lehetőségek keresése, kiterjesztés a gazdasági szektorra.
Ø       Polgármesteri Hivatalnál az e-ügyintézés lehetőségének teljesebbé tétele igazodva az állami szervek által használt ügyviteli rendszerekhez.

Mindezen feladatok elsősorban pályázati segítséggel valósulhatnak meg és bizonyára túlmutatnak a négyéves időszakon is de a megvalósítás szándéka számunkra erős kell hogy legyen. Pályázat szükséges azért is mert az önkormányzat saját pénzügyi lehetőségei behatároltak és nem elég a megvalósításhoz az intézmények által eddig is tanúsított takarékos gazdálkodás. Ezért eseményeink szerint magasabb támogatási intenzitású pályázatok következnek.

Mindezek mellett egyértelmű számomra, hogy az összefogás, az együtt gondolkodás az egyfelé mutató célok nélkülözhetetlenek mindehhez. Azt gondolom odafigyeléssel, az ez évben is tapasztalt gondos pénzügyi háttérrel egy minden évben előre mehetünk.

Hiszem, hogy megvan a döntésekhez az önkormányzatban településünkön megválasztott képviselőtestület által biztosított társadalmi háttér, az együtt dolgozás igénye, a jó szándékra való hajlam s polgármesteri hivatal képzett szakember állománya is.

Mindezzel biztos vagyok abban, hogy olyan kapcsolatban leszünk az elkövetkezendő időben, mellyel képesek leszünk a közéletet, a társadalmi -, gazdasági viszonyokat, a közhangulatot tisztességes, őszinte szándékkal jó irányban tartani és tovább vinni. 

Ehhez tisztelettel kérem segítségüket az „Élhetőbb Létavértesért!”
Kívánok mindannyiunknak jó munkát, jó egészséget és türelemmel meghozott bölcs döntéseket gróf Széchenyi István szavaival:
  „Azokért élünk, akiket szeretünk.
   Azokért, akik igaznak tartanak bennünket.
   A jövőért élünk a szépért, a jóért amit tehetünk!”

Köszönöm, hogy kitüntettek a figyelmükkel.

Létavértes, 2014.október 22.       
                                                                                              Menyhárt Károly  polgármester
                                                                                            

 Elhangzott:  Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.október 22-én megtartott alakuló ülésén